Accés i matrícula

Preinscripció i reserva de plaça

Per tramitar la preinscripció s’haurà de formalitzar, dins del període establert, la sol·licitud online a l'apartat Tràmits en línia del centre, adjuntant documentació necessària i abonar la reserva de plaça.

Un cop validada la preinscripció, la documentació d'accés s'ha d'enviar compulsada per correu ordinari o bé presentar-la a la secretaria del centre per la seva verificació. 

Accedeix a la preinscripció

PERÍODE

El període de preinscripció i reserva de plaça per als cicles formatius de grau superior (CFGS) és:

ESTUDIS PERÍODE PLACES
Comerç Internacional De març fins setembre 30
Comerç Internacional en anglès De febrer fins setembre 30
Transport i logística De març fins setembre 30
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat De març fins setembre 30

DOCUMENTACIÓ

DNI/NIE/Passaport.

  • Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si es tracta d'estrangers extracomunitaris, es necessita NIE i PASSAPORT.

- Títol dels estudis que acreditin l’accés al cicle: en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació presentant el Volant d'inscripció condicional. Casos de situació en règim de protecció temporal, consulta l'apartat corresponent.

-  Requisit idioma: en el cas de Comerç Internacional en anglès, adjuntar el document que acrediti el domini mínim de l'anglès a nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües. 


RESERVA DE PLAÇA
 
Abonar la quantitat de 500 € de reserva de plaça, a descomptar de l’import de la matrícula. Pots fer l'abonament de reserva de plaça dins el mateix formulari.

Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d’aquest import i s’ordenaran per rigorós ordre de pagament. La quantitat de 500,00 euros abonada es descomptarà de l’import total de la matrícula

 
Anul·lació de la reserva de plaça
 
Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).
 
Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.
 
Cancel·lació del programa

El centre es reserva el dret de cancel·lar el programa excepcionalment en el cas que no existeixi el nombre suficient de candidats/es per cursar-lo o per un altre motiu justificat.