Accés i matrícula

Accés i homologació

Ets un estudiant internacional interessat a cursar un cicle formatiu de grau superior (CFGS)? Aquí trobaràs tota la informació necessària per iniciar el teu camí cap a una educació de qualitat al Centre de Formació Professional UAB.

El primer pas crucial per accedir al CFGS és l'homologació dels teus estudis estrangers.

L’homologació és un procediment que et permet convalidar els títols o estudis no universitaris que hagis cursat a l’estranger amb els títols equivalents espanyols i reconèixer la seva validesa oficial a Espanya.

És el mateix l’homologació que la convalidació o l’equivalència?

Són procediments diferents. L'homologació suposa l'equivalència amb el títol sol·licitat del nostre sistema educatiu. La convalidació suposa la declaració de la seva equivalència als efectes de continuar estudis a un centre docent espanyol.

L’equivalència d’estudis universitaris estrangers d'institucions d'educació superior no espanyoles comporta els mateixos efectes a nivell acadèmic, no professional. Es tramita per a estudis no habilitants per a l'exercici d'una professió regulada o quan simplement es necessiti acreditar el nivell acadèmic.

Per tal que es pugui homologar, cal que l’estudi estranger compleixi els requisits següents:

  • L’estudi ha de tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país estranger.
  • Si els estudis s'han realitzat en un centre estranger ubicat a Espanya, que aquest centre estigui degudament autoritzat per impartir aquests estudis per l'Administració educativa espanyola competent.
  • Que el títol avali uns estudis efectivament superats d'acord amb el sistema educatiu del país que ho expedeix. No és acceptable, als efectes de la seva homologació a Espanya, un títol estranger obtingut per homologació, convalidació o reconeixement d'un altre títol obtingut a un tercer país.
  • Que hi hagi prou equivalència amb els estudis o el títol espanyol de referència, tant a nivell acadèmic, com en durada i contingut dels estudis requerits.
  • Que els estudis estrangers estiguin totalment superats al sistema educatiu de l'altre país. No és procedent la convalidació d'assignatures soltes.
  • Que l’interessat no hagi obtingut prèviament en el sistema educatiu espanyol el mateix títol o els mateixos estudis l’homologació o convalidació dels quals sol·licita.
  • Que els estudis que aporta l’interessat no hagin estat tinguts en compte per a la resolució favorable en una homologació o convalidació d’un altre títol espanyol. Els mateixos estudis estrangers no poden donar lloc a l'homologació a dos títols espanyols corresponents a diferents ensenyaments.