Els estudis

Règim de permanència

  • Segons la normativa que regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de formació professional, l'alumnat disposa d'un total de quatre convocatòries per a superar cada mòdul.
  • Amb cada matrícula, l'alumne/a té dret a dues convocatòries a cada UF.
  • L'estudiant que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, perd la primera convocatòria (Ordinària) i es fa constar com a NP.
  • La presentació a la convocatòria extraordinària és voluntària. Per tant, l'estudiant que no s'hi presenti, no se li comptarà aquesta segona convocatòria a efectes del còmput màxim, i constarà com a NP.
  • Amb caràcter excepcional, l'estudiant pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis.
  • Exhaurides aquestes convocatòries, l'estudiant no pot continuar els estudis en cap centre.