Els estudis

Sol·licitud del títol

Expedició
Segons l'Article 2 de ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya (URI ELI: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2005/05/04/edc216), la sol·licitud d'expedició de títols de nivells no obligatoris s'inicia mitjançant sol·licitud per part de la persona interessada, o persona que la representi, formulada davant la Secretaria del centre educatiu en el qual l'alumne/a hagi finalitzat els seus estudis.
El centre, un cop comprova que l'estudiant reuneix els requisits acadèmics, li enviarà un correu per iniciar el procediment.
 • Hauràs d'enviar la Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari que et facilitarà el centre per correu electrònic o bé omplir-ho presencialment, si prefereixes sol·licitar-lo per aquesta via.
 • Un cop sol·licitat, el centre et donarà el resguard de pagament de la taxa corresponent als drets d'expedició del títol sol·licitat, d'acord amb les tarifes vigents establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i/o la justificació documental que acrediti els requisits per gaudir dels beneficis i exempcions que estableix la legislació aplicable.
 • La tramitació de la sol·licitud requereix prèviament el pagament de la taxa corresponent als drets d'expedició del títol sol·licitat. Disposaràs de 10 dies a comptar des de l'expedició del document. En cas que manqui l'acreditació del pagament de la taxa pels drets d'expedició, s'arxivarà sense més tràmit la sol·licitud i hauràs d'iniciar de nou el procediment més endavant.
 • La liquidació de la taxa pels drets d'expedició del títol es porta a terme mitjançant ingrés a l'/les entitat/s de crèdit que designi el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, llevat del que estableixin altres departaments per a la gestió dels títols dels centres que tenen adscrits. Els centres educatius posen a disposició de l'alumnat l'imprès oficial de resguard de tramitació de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa.
 • Si tot és correcte, la persona responsable de la Secretaria signa i segella el resguard acreditatiu, que conté totes les dades, i el lliura a l'alumne/a. L'imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre i per l'entitat bancària, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s'expedeixi materialment.

 

Lliurament del títol a l'interessat/ada i reclamacions
 • Segons l'article 6 de l'Ordre, el centre educatiu notifica als interessats/ades que poden recollir els títols, personalment o mitjançant tercera persona degudament autoritzada, portant el resguard acreditatiu de la seva tramitació.
 • L'autorització a una tercera persona per recollir el títol s'ha de fer mitjançant escrit de l'interessat/ada on identifiqui la persona autoritzada, la qual ha d'aportar fotocòpia del seu DNI i fotocòpia compulsada del DNI del/de l'alumne/a.
 • En casos extraordinaris degudament justificats, es pot demanar la tramesa del títol a altres províncies de l'Estat espanyol o a països estrangers, mitjançant escrit exprés de l'interessat/ada on designi el centre públic espanyol o Oficina Consular, respectivament, on s'ha d'enviar el títol per al seu lliurament i signatura. Aquest tràmit s'ha de fer mitjançant el formulari Sol·licitud per l'enviament de títols.
 • En cas que l'interessat/ada o la persona autoritzada trobi errades en el contingut del títol, s'abstindrà de signar el títol i sol·licitarà al centre la reexpedició del títol amb les deficiències corregides.
 • Si l'interessat/ada considera que tot és correcte, ha de signar el títol en el lloc reservat a l'efecte i tornar el resguard acreditatiu de la seva tramitació. Tot seguit se li lliurarà el títol i signarà en el llibre de registre de recepció i lliurament de títols establert a l'apartat 6.6.
 • Quan qui reculli el títol no sigui l'interessat/ada, la persona autoritzada per recollir-lo ha de tornar el resguard i signar en el llibre de registre de recepció i lliurament de títols, en prova de conformitat amb el seu contingut.
 • Una vegada lliurat i signat el títol i/o el llibre de registre de recepció i lliurament, qualsevol despesa que es derivi de l'expedició d'un duplicat sol·licitat per l'interessat/ada per corregir el títol original anirà a càrrec seu.