Els estudis

Plans d'estudi

Pla d'estudi dels Cicles Formatius de Grau Superior en Comerç Internacional i Comerç Internacional en anglès del Centre de Formació Professional de la Fundació UAB.

Amb un enfocament innovador i combinant la teoria i la pràctica, preparem els estudiants per al seu futur professional en aquestes àrees tan demandades.

Aquestes són les Unitats Formatives de les quals et podràs matricular per cada curs, amb el seu corresponent nombre d’hores i què s'imparteix cada matèria.

En el cas d'estar cursant el 3x2, els Mòduls marcats amb (*) es convaliden. 

Primer curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP01 Gestió administrativa del comerç internacional (*) UF1. Organismes i normes internacionals 22
UF2. Intercanvis intracomunitaris 22
UF3. Operacions amb països tercers 33
UF4. Gestió duanera 33
MP02 Finançament internacional UF1. Instruments per a la gestió de riscos de canvi 33
UF2. Finançament del comerç exterior 22
UF3. Instruments financers de suport a l'exportació 22
MP04 Gestió econòmica i financera de l'empresa (*) UF1. Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament 33
UF2. Operativa de compravenda i tresoreria 33
UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial 44
MP05  Transport internacional de mercaderies (*) UF1. Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 66
MP06  Logística d'emmagatzematge (*) UF1. Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33
UF2. Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 33
UF3. Gestió i supervisió d'estocs 33
MP07  Màrqueting internacional UF1. Estratègies d'internacionalització de l'empresa 33
UF2. Màrqueting operacional i internacional 44
UF3. Pla de màrqueting internacional 22
MP08  Sistema d'informació de mercats UF2. Explotació de la prospecció 33
UF1 Prospecció de mercats internacionals 33
MP09  Negociació internacional UF1. Contractació internacional 33
UF2. Estratègies de negociació internacional 33
MP11 Anglès (*) UF1. Anglès tècnic (primer) 66
MP12  Segona llengua estrangera: Francès (*) UF1. Segona llengua estrangera: Francès (primer) 66
MP13  Formació i orientació laboral (*) UF1. Incorporació al treball 33
UF2. Prevenció de riscos laborals 33
MP16 Xinès comercial (mòdul propi) (*) UF1. Xinès comercial (primer) 66
 
Segon Curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP03  Mitjans de pagament internacionals UF1. Selecció i gestió de mitjans de pagament simples 22
    UF2. Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris 44
MP05  Transport internacional de mercaderies UF2. Transport internacional marítim i aeri 66
MP10 Comerç digital internacional UF1. Eines pel comerç digital internacional 44
    UF2. Pla de màrqueting digital internacional 22
MP11 Anglès UF1. Anglès tècnic (segon) 66
MP12  Segona llengua estrangera: Francès UF1. Segona llengua estrangera: Francès (segon) 66
MP14  Projecte de comerç internacional UF1. Projecte de comerç internacional 264
MP15 M015. Formació en centres de treball Formació en centres de treball 416
MP16 Xinès comercial (mòdul propi) UF1. Xinès comercial (segon) 33

Aquestes són les Unitats Formatives de les quals et podràs matricular per cada curs, amb el seu corresponent nombre d’hores i què s'imparteix cada matèria:

Primer curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP01 International Trade Administrative management UF1 International organizations and international regulations 22
UF2 Exchanges between Member States of the European Union 22
UF3 Operations with third countries 33
UF4 Customs management 33
MP02 International financing UF1 Tools for the exchange risk management 33
UF2 Foreign trade financing 22
UF3 Financing tools to support export 22
MP04 Economic and financial company management UF1 Entrepreneurship, setting up a business, and investment and financing 33
UF2 Sale and purchase transactions and cash management 33
UF3 Accountancy and business taxes 44
MP05  International transport of goods UF1 International terrestrial transport: road and railway 66
MP06  Storage logistics UF1 Legal framework and warehouse regulations in national and international trade 33
UF2 Organization of the areas and of the storage process 33
UF3 Management and supervision of stocks 33
MP07  International marketing UF1 Strategies of company internationalization 33
UF2 Operational marketing 44
UF3 International marketing plan 22
MP08  08 Market information system UF1 Prospecting of international markets 33
UF2 Use of market prospecting 33
MP09  Market information system UF1 International contracting 33
UF2 Strategies of international negotiation 33
MP11 First language: English/Catalan* UF1 Technical English/Catalan 66
MP12  Second language: French/Spanish** UF1. Second foreign language: French / Spanish 66
MP13  Training and career guidance UF1 Incorporation to the labour market 33
UF 2 Labour risk prevention 33
MP16 Chinese UF1. Commercial Chinese 66

* En el cas de no tenir coneixements de català, cal matricular de català com a Primera llengua. 

**En el cas de no disposar de certificat de B1 o equivalent de castellà, els estudiants faran una prova de nivell amb UAB idiomes. Si els resultats són inferiors al B1, hauran de matricular-se de castellà com a Segona llengua. 

Segon Curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP03  International means of payment UF1 Selection and management of simple means of payment 22
UF2 Selection and management of documentary means of payment 44
MP05  International transport of goods UF2 Maritime and air international transport 66
MP10 International e-business UF1 Tools for international e-commerce 44
UF2 The international e-business marketing plan 22
MP11 English UF1 Technical English 66
MP12  Second foreign  language: French UF1. UF1 Second foreign language: French 66
MP14  International trade project UF1. International trade project 264
MP15 Workplace training  Workplace training 416
MP16 Chinese UF1. Comercial Chinese 33

Aquestes són les Unitats Formatives de les quals et podràs matricular per cada curs, amb el seu corresponent nombre d’hores i què s'imparteix cada matèria.

En el cas de cursar el 3x2, els Mòduls marcats amb (*) es convaliden. 

Primer curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP1

Comecialització del transport i la logística

UF1. Promoció del servei del transport i la logística 33
UF2. Negociació de la venda del servei del transport i la logística 44
MP2 Gestió administrativa del comerç internacional* UF1. Organismes i normes internacionals 22
UF2. Intercanvis intracomunitaris 22
UF3. Operacions amb països tercers 33
UF4. Gestió duanera 33
MP3 Gestió administrativa del transport i la logística UF1. Prestació del servei del transport per carretera 33
UF2. Gestió de recursos humans i materials del transport per carretera 44
UF3. Contractes i assegurances del transport per carretera 33
MP4 Gestió econòmica i financera de l'empresa UF1. Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament 33
UF2. Operativa de compravenda i tresoreria 33
UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial 44
MP6 Logística d'emmagatzematge UF1. Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33
UF2. Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 33
UF3. Gestió i supervisió d'estocs 33
MP8 Organització del transport de viatgers UF1. Organització del transport de viatgers per carretera 55
MP9 Transport internacional de mercaderies(*) UF1. Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 66
UF2. Transport internacional marítim i aeri 66
MP11 Anglès(*) UF1. Anglès tècnic 132
MP12 Segona llengua estrangera(*) UF1. Segona llengua estrangera 132
MP13 Formació i orientació laboral(*) UF1. Incorporació al treball 33
UF2. Prevenció de riscos laborals 33
MP16 Xinès comercial(*) UF1. Xinès comercial (primer) 66

Segon curs

 

Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP5 Logística d'aprovisionament UF1. Planificació de l'aprovisionament 22
UF2. Prospecció i negociació amb proveïdors 22
UF3. Operativa i control de compres 22
MP7 Organització del transport de mercaderies UF1. Organització del transport de mercaderies per carretera 77
MP10 Organització d'altres serveis de transport UF1. Organització d'altres serveis de transport: aeri, marítim i ferrocarril 55
MP11 Anglès(*) UF1. Anglès tècnic 132
MP12 Segona llengua estrangera(*) UF1. Segona llengua estrangera 132
MP14 Projecte de transport i logística UF1. Projecte de transport i logística 264
MP15 Formació en centres de treball Formació en centres de treball  416
MP16 Xinès comercial(*) UF1. Xinès comercial (primer) 66

Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP1 Implantació de sistemes operatius UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 45
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 62
UF3. Implantació de programari específic 15
UF4. Seguretat, rendiment i recursos 32
MP2 Gestió de bases de dades UF1. Introducció a les bases de dades 25
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL 52
UF3. Assegurament de la informació 44
MP3 Programació bàsica UF1. Programació estructurada 66
UF2. Disseny modular 37
UF3. Fonaments de gestió de fitxers 18
MP4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació UF1. Programació amb XML 40
UF2. Àmbits d'aplicació de l'XML 24
UF3. Sistemes de gestió d'informació empresarial 24
MP5 Fonaments de maquinari UF1. Arquitectura de sistemes 19
UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari 18
UF3. Implantació i manteniment de CPD 18
MP6 Administració de sistemes operatius UF1. Administració avançada de sistemes operatius 62
UF2. Automatització de tasques i llenguatges de guions 26
MP7 Planificació i administració de xarxes UF1. Introducció a les xarxes 41
UF2. Administració de dispositius de xarxa 40
UF3. Administració avançada de xarxes 40
MP8 Serveis de xarxa i internet UF1. Serveis de noms i configuració automàtica 22
UF2. Serveis web i de transferència de fitxers 22
UF3. Correu electrònic i missatgeria 22
UF4. Serveis d'àudio i vídeo 22
MP9 Implantació d'aplicacions web UF1. Llenguatges de guions de servidor 27
UF2. Implantació de gestors de continguts 28
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD corporatiu 33
MP15 Formació en centres de treball UF1. Formació en centres de treball 383
MP16 Ciberseguretat i hacking ètic UF1. Ciberinteligencia i ciberseguretat 30
UF2. Hacking ètic 58
MP17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis UF1. Seguretat en dispositius mòbils i IoT 30
UF2. Seguretat en serveis 30
UF3. Seguretat en aplicacions 30
UF4. Seguretat en xarxes 31
MP11 Seguretat i alta disponibilitat UF1. Seguretat física, lògica i legislació 13
UF2. Seguretat activa i accés remot 13
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris 16
UF4. Alta disponibilitat 13
MP12 Formació i orientació laboral UF1. Incorporació al treball 33
UF2. Prevenció de riscos laborals 33
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP14 Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa UF1. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa 297