Accés i matrícula

Situacions excepcionals de caràcter temporal

En aquest apartat s'expliquen les situacions temporals que es poden produir en l'homologació dels estudis estrangers. 

1. Els interessats que al·leguen un estudi estranger i no han pogut iniciar el tràmit d'homologació perquè encara no han finalitzat els estudis que els donen accés i resideixen a Catalunya.

Per presentar la documentació acreditativa, si l'alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s'ha pogut iniciar el tràmit d'homologació:

Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s'ha iniciat l'expedient d'homologació.

Amb aquesta declaració, posa de manifest que està cursant un títol no universitari d’un sistema educatiu estranger que considera homologable al títol exigit per accedir a l’ensenyament, que actualment no ha pogut presentar la sol·licitud d’homologació, perquè els estudis que ha d’homologar finalitzen en un moment posterior al de la preinscripció i que es compromet al fet que, en el moment de formalitzar la matrícula presentarà el “Volant d’inscripció condicional”, conforme haurà iniciat el tràmit d’homologació.

2. Persones beneficiàries en règim de protecció temporal

Segons el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (texto consolidado), en la Disposición transitoria segunda”, les persones beneficiàries del règim de protecció temporal poden, amb caràcter excepcional i a efectes d'inici del procediment, substituir la documentació exigida a l'article 7, per una declaració responsable.

S'entén per Declaració Responsable el document subscrit per una persona interessada en què posa de manifest que compleix els requisits de la normativa vigent per poder, sota la seva responsabilitat, accedir a un dret o facultat, o per accedir al seu exercici.

Declara disposar de la documentació que ho avali i es compromet a mantenir-ne el compliment durant el lapse de temps inherent a aquest reconeixement o el seu exercici. És a dir, que es compromet a mantenir-ne el compliment mentre duri l'activitat.

Declaració responsable