Cicles Formatius de Grau Superior

Admissió

Accés

L’admissió als cicles formatius de grau superior (CFGS) ve regulada per la normativa d’accés als cicles formatius de grau superior en Comerç Internacional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tenen accés directe al CFGS les persones que compleixen algun dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat.
- Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
- Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
- Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
- Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
- Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar les proves d'accés a CFGS del Departament d'Ensenyament.

(*) Amb un Títol de Tècnic esportiu no es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional ni d’arts plàstiques i disseny. (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, article 38 que modifica l’article 44 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).)