Cicles Formatius de Grau Superior

Admissió

Accés

L’admissió als cicles formatius de grau superior (CFGS) ve regulada per la normativa d’accés als cicles formatius de grau superior en Comerç Internacional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tenen accés directe al CFGS les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Títol de batxillerat (a)
  • Títol de tècnic, tècnic especialista, tècnic superior o equivalent (a).
  • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental (a).
  • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Titulació universitària o equivalent.
  • Prova d’accés a la universitat.
  • Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar les proves d'accés a CFGS del Departament d'Ensenyament.(b)

(a) Si encara no disposes del títol cal presentar el resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa segellat pel centre.
(b) S'ha de presentar el certificat de superació de les proves amb les matèries específiques de l'opció C. 
Si encara has de realitzar les proves però vols realitzar la preinscripció, caldrà que presentis el resguard d’inscripció a la prova d’accés. La preinscripció quedarà condicionada a l’acreditació de la superació de la prova (hauràs de presentar el document.


(*) Amb un Títol de Tècnic esportiu no es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional ni d’arts plàstiques i disseny. (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, article 38 que modifica l’article 44 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).)