Cicles Formatius de Grau Superior

Homologació documentació d'accés

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquests efectes, cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Has cursat estudis a l'estranger i vols homologar-los? Consulta la informació bàsica sobre els requisits, i la documentació que cal presentar.

Normativa: ORDRE EDU/189/2021, de 6 d'octubre, per la qual es determina el procediment d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'ensenyaments no universitaris i d'equivalència de l'escolaritat.

 

-Estudis no universitaris

1. Batxillerat: Selecciona el país on has estudiat 

2. Cicle formatiu: Segueix aquests passos

-Estudis universitaris

•    Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari