Cicles Formatius de Grau Superior

Homologació documentació d'accés

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquests efectes, cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic.

En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

L'homologació o convalidació d'estudis de formació professional és competència del Ministeri d'Educació i Formació Professional excepte si el sol·licitant resideix a l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes de Galícia, de Catalunya o del País Basc, i en aquest cas el sol·licitant s'haurà d'adreçar a la corresponent unitat competent d'aquesta comunitat autònoma.

Fases del procés per homologar estudis estrangers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has cursat estudis a l'estranger i vols homologar-los? Consulta la informació bàsica sobre els requisits, i la documentació que cal presentar.

Normativa: ORDRE EDU/189/2021, de 6 d'octubre, per la qual es determina el procediment d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'ensenyaments no universitaris i d'equivalència de l'escolaritat.

 

Manual d'homologació