Cicles Formatius de Grau Superior

Avaluació

Els cicles formatius del Centre de Formació de Professional de la Fundació UAB s’avaluen de manera contínua.
Trobareu informació més extensa en l'apartat TÍTOL SEGON. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE de les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
 • Com a avaluació continuada s’entén el conjunt d’activitats i/o exercicis que es realitzen dins les classes, i les que són proposades pel professor per a fer fora de l’horari lectiu, a més dels exàmens que es proposen dins de cada unitat formativa.
 • Els alumnes tenen dret a l’avaluació continuada sempre i quan assisteixin a un mínim del 80% de les hores lectives de la unitat formativa corresponent i no superin el 20% de les faltes d’assistència injustificades.
 • Davant l’incompliment de l’assistència mínima de la UF, els/les alumnes que arribin al 20% de faltes d’assistència injustificades de la previsió total d’hores a impartir de cada UF, perden el dret a l’avaluació continuada de la UF i no es podran presentar als exàmens i activitats corresponents a l’avaluació continuada d’aquella UF. En conseqüència, la qualificació serà No Presentat (NP). L’alumne/a serà informat per escrit d’aquesta circumstància i no perd el dret a l’assistència a les classes.
 • L'estudiant també podrà presentar‐se als exàmens de la convocatòria extraordinària de la UF corresponent, amb l’obligació de presentar les pràctiques i treballs indicats pel professorat, segons l’acord de l’equip docent.
 • Els alumnes que arribin al 50% de faltes d’assistència, justificades o no, de la previsió total d’hores a impartir de cada UF, perden el dret a ser avaluats, tant en convocatòria ordinària com extraordinària.

MÒDUL PROJECTE

 • L’equip docent que participi en impartir el mòdul de projecte, l’avaluarà de manera col·legiada.
 • El mòdul de projecte s’avaluarà positivament quan l’equip docent apreciï que l’alumne ha assolit en un grau suficient els resultats d’aprenentatge en relació amb els objectius generals del cicle formatiu. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.
 • El mòdul projecte valorarà l’assoliment de les diferents competències curriculars per part de l’alumnat a través del seguiment i la tutorització: recerca, metodologia, contingut, desenvolupament del projecte i presentació oral del projecte, entre d’altres.

 
MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 

 • L’avaluació del mòdul de FCT correspon a la junta d’avaluació del centre i serà continuada durant l’estada de l’alumne a l’empresa.
 • En acabar la FCT, la persona responsable de la formació de l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne, mitjançant un informe que s’incorporarà al quadern de pràctiques.
 • L’avaluació del mòdul FCT ha de tenir en compte la valoració feta per l’empresa, i prendre com a referència els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats formatives de referència acordades amb l’empresa o entitat col·laboradora.