Cicles Formatius de Grau Superior

Avaluació

Els cicles formatius del Centre de Formació de Professional de la Fundació UAB s’avaluen de manera contínua.
 
Com a avaluació continuada, s’entén el conjunt d’activitats i/o exercicis que es realitzen dins les classes i les que són proposades pel professor per a fer fora de l’horari lectiu a més a més dels exàmens que es proposen dins de cada unitat formativa.
 
Els alumnes tenen dret a l’avaluació continuada sempre i quan assisteixin a un mínim del 80% de les hores lectives de la unitat formativa corresponent i no superin el 20% de les faltes d’assistència injustificades.
 
Davant l’incompliment de l’assistència mínima de la unitat formativa, l’alumne perd el dret a l’avaluació continuada de la UF, per tant, la qualificació global serà NP i hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de la corresponent unitat formativa.
 
Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne disposa del dret a dues convocatòries. L’alumne que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la primera convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l’alumne que no s’hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a “No presentat” (NP).
 
Els alumnes que hagin perdut l’avaluació continuada no es podran presentar als exàmens i activitats corresponents a l’avaluació continuada d’aquella unitat formativa.
 
Els alumnes que superin el 50 % de faltes d’assistència, justificades o no, de la previsió total d’hores a impartir de cada UF, perden el dret a ser avaluats tant en convocatòria ordinària com extraordinària.

MÒDUL PROJECTE

L’equip docent que participi en impartir el mòdul de projecte, l’avaluarà de manera col·legiada.
 
El mòdul de projecte s’avaluarà positivament quan l’equip docent apreciï que l’alumne ha assolit en un grau suficient els resultats d’aprenentatge en relació amb els objectius generals del cicle formatiu. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.
 
El mòdul projecte valorarà l’assoliment de les diferents competències curriculars per part de l’alumnat a través del seguiment i la tutorització, recerca, metodologia, contingut, desenvolupament del projecte, presentació oral del projecte, entre d’altres.
 
MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 

L’avaluació del mòdul de FCT correspon a la junta d’avaluació del centre. L’avaluació del mòdul de FCT serà continuada durant l’estada de l’alumne a l’empresa.
 
En acabar la FCT, la persona responsable de la formació de l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne, mitjançant un informe que s’incorporarà al quadern de pràctiques.
 
L’avaluació del mòdul FCT ha de tenir en compte la valoració feta per l’empresa, i prendre com a referència els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats formatives de referència acordades amb l’empresa o entitat col·laboradora.