Cicles Formatius de Grau Superior

Bonificacions i Beques

Bonificacions

Les bonificacions s’apliquen sobre els preus públics del Departament d’Ensenyament

El centre aplica, amb justificació documental, les bonificacions següents sobre les Unitats Formatives que es matriculen per primera vegada, sense que puguin ser acumulables. El preu públic del cicle segons DOGC 6159 del 28/06/2012 és 360 euros per any, per tant per les 2000h (2 anys) s'aplicarà 720,00€. El descompte aplicable serà proporcional a les hores matriculades cada any.

  1. Bonificació del 50% de l’import del preu públic:

- Les persones membres de famílies nombroses categoria general.
- Les persones membres de famílies monoparentals categoria general i especial.

Aquests supòsits s’acreditaran amb els documents corresponents i s'aplicarà proporcionalment a l'import de les unitats formatives matriculades
 

  1. Bonificació del 100% de l’import del preu públic:

- Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
- Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
- Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
- Les persones víctimes de violència de gènere.

Aquests supòsits s’acreditaran amb els documents corresponents.


Beques 

Independentment a la teva matricula al centre, a més pots consultar tota la informació sobre Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris.

A qui van adreçades?:
A estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris
Normativa
Sol·licitar beca