Cicles Formatius de Grau Superior

Preinscripció i reserva de plaça

Preinscripció i reserva de plaça


El període de preinscripció i reserva de plaça per als cicles formatius de grau superior (CFGS) és de març a juny (ambdós inclosos).

Per formalitzar la preinscripció s’haurà de formalitzar la sol·licitud online a l'apartat Tràmits en línia del centre amb la documentació següent:

Accedeix a la preinscripció

DNI/NIE/Passaport.

 • Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Si es tracta d'estrangers extracomunitaris, es necessita NIE i PASSAPORT.


- Document dels estudis que acreditin l’accés al cicle.

 • Títol de batxillerat (a)
 • Títol de tècnic, tècnic especialista, tècnic superior o equivalent (a).
 • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental (a).
 • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Prova d’accés a la universitat.
 • Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar les proves d'accés a CFGS del Departament d'Ensenyament.(b)

 
(a) Si encara no disposes del títol cal presentar el resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa segellat pel centre.
(b) S'ha de presentar el certificat de superació de les proves amb les matèries específiques de l'opció C. 

Si encara has de realitzar les proves però vols realitzar la preinscripció, caldrà que presentis el resguard d’inscripció a la prova d’accés. La preinscripció quedarà condicionada a l’acreditació de la superació de la prova (hauràs de presentar el document).
 
- Abonar la quantitat de 500 € de reserva de plaça*, a descomptar de l’import de la matrícula. Pots fer l'abonament de reserva de plaça dins el mateix formulari.

Un cop validada la preinscripció, s'ha d'enviar per correu ordinari o presentar-la posteriorment a la secretaria del centre, la documentació compulsada per la seva verificació. 

Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d’aquest import i s’ordenaran per rigorós ordre de pagament. La quantitat de 500,00 euros abonada es descomptarà de l’import total de la matrícula
 
Anul·lació de la reserva de plaça
 
Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).
 
Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.