Cicles Formatius de Grau Superior

Preinscripció i reserva de plaça

Preinscripció i reserva de plaça


El període de preinscripció i reserva de plaça per als cicles formatius de grau superior (CFGS) és d’abril a juny (ambdós inclosos).

Per formalitzar la preinscripció s’haurà de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre amb la documentació següent:

- Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Original i fotocòpia dels estudis que acreditin l’accés al cicle.
- Abonar la quantitat de 500 € de reserva de plaça*, a descomptar de l’import de la matrícula. Per fer l'abonament de reserva de plaça accediu al TPV virtual: http://www.tpvfuabformacio.cat/articles-mostra-6564-cat.htm 

En cas que no es pugui formalitzar la preinscripció presencialment, es podrà formalitzar condicionalment enviant tota la documentació, degudament complimentada i escanejada al correu electrònic de la secretaria del centre formacio.professional@uab.cat. La documentació compulsada s'ha d'enviar per correu ordinari o presentar-la posteriorment a la secretaria del centre per la seva verificació. 
 

Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d’aquest import i s’ordenaran per rigorós ordre de pagament. La quantitat de 500,00 euros abonada es descomptarà de l’import total de la matrícula
 
Anul·lació de la reserva de plaça
 
Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu). Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.