Cicles Formatius de Grau Superior

Anul·lacions i modificacions

Anul·lació de la reserva de plaça

Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).
 
Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.
 
 Anul·lació total de la matrícula
 
Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.
Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s’autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració).

Fora d’aquest termini, si s’autoritza la devolució, es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula en concepte de despeses generals més la part proporcional de l’import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Únicament per causes excepcionals sobrevingudes d’una gravetat excepcional, i degudament justificades, l’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre el retorn d’un import superior al fixat en els paràgrafs anteriors. Amb un informe raonat favorable, la direcció del centre resoldrà la quantitat a retornar (fins al màxim de l’import abonat excepte la taxa de matrícula). 
 
Sol·licitud anul·lació matrícula

Baixes/anul·lacions de matrícula en pagaments fraccionats
 
En cas que l’estudiant que cursi baixa hagi fraccionat el pagament de la matrícula en 2 terminis i tingui pendent el pagament del segon termini, haurà de liquidar el deute contret amb el centre. Si no el liquida quedarà com a morós, amb tots els efectes.
 

Modificació, ampliació i/o anul·lació parcial de la matrícula
 
Per modificació, ampliació i/o anul·lació parcial de la matrícula cal emplenar el formulari de sol·licitud de modificació de matrícula i abonar la taxa establerta pel centre, en concepte de modificacions, abans del 31 d’octubre del curs acadèmic en curs.
 

Cancel·lació del programa

El centre es reserva el dret de cancel·lar el programa excepcionalment en el cas que no existeixi el nombre suficient de candidats/es per cursar-lo o per un altre motiu justificat.