Cicles Formatius de Grau Superior

Finançament i beques

Finançament i beques

Bonificacions

Les bonificacions s’apliquen sobre els preus públics del Departament d’Ensenyament

El centre aplica, amb justificació documental, les bonificacions següents sobre les Unitats Formatives que es matriculen per primera vegada, sense que puguin ser acumulables:

  1. Bonificació del 50% de l’import del preu públic:

- Les persones membres de famílies nombroses categoria general.
- Les persones membres de famílies monoparentals categoria general i especial.

Aquests supòsits s’acreditaran amb els documents corresponents i s'aplicarà proporcionalment a l'import de les unitats formatives matriculades
 

  1. Bonificació del 100% de l’import del preu públic:

- Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
- Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
- Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
- Les persones víctimes de violència de gènere.

Aquests supòsits s’acreditaran amb els documents corresponents.
 

Modalitat de pagament

  1. Pagament únic

S’aplicarà un descompte del 3% del pagament de l'import total de la matrícula (el pagament es farà efectiu en els 7 dies posteriors a la matriculació).
El descompte és aplicable a partir d'imports superiors a 500€.

  1. Pagament fraccionat en 2 terminis
  • Primer termini: 60% de l’import de la matrícula (el pagament es farà efectiu en els 7 dies posteriors a la matriculació).
  • Segon termini: 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre) [Important: Conseqüències de l'impagament de la matrícula].
  1. Amb més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell): El Banc de Sabadell ofereix finançament de la matrícula.
  • 3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
  • 6 mesos,consecutius,a partir de la matrícula,amb un recàrrec d’un 0,25%
  • 9 mesos,consecutius,a partir de la matrícula,amb un recàrrec d’un 1,25%

       En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el centre facilitarà el fraccionament del pagament

       
Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula del Centre de Formació Professional de Fundació UAB.
 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula 

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.).

Devolució rebut domiciliat:

Els estudiants que haguessin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini establert, o els que havent optat per la domiciliació bancària no se'ls hagués pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguin imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió de l'impagament que s'aprovi per a cada curs acadèmic, així com els interessos bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat, si escau (mínim 30 euros).


Beques 
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris.
 
A qui van adreçades:
A estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris
Normativa
Sol·licitar beca