Junta de Facultat

D'acord amb l'article 85 dels Estatuts, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen.

D'acord amb l'article 85.2 dels Estatuts, la Junta de Facultat compta amb una Junta Permanent, les competències de la qual són les que hi delega la Junta de Facultat. Són òrgans de govern de la Facultat:

- La Junta de Facultat
- La Junta Permanent

Les comissions ordinàries de la Junta Permanent són:

-Comissió d'Ordenació Acadèmica Grau
-Comissió d'Ordenació Acadèmica Màster
-Comissió d'Economia i Serveis
- El/la degà/na i el seu equip

La Facultat també compta amb els òrgans següents:
- El coordinador d'estudis
- La Junta Electoral de Facultat  

Llistat de membres de la Junta de  Facultat   de la Junta de Facultat 

La Junta Permanent, delegada de la Junta de Facultat, és l’òrgan de govern ordinari de la Facultat. 

Membres de la Junta Permanent 


  

La Comissió d'Ordenació Acadèmica de Graus està formada per: 

Composició membres COA Graus

La Comissió d'Ordenació Acadèmica de Màsters està formada per: 

Composició membres COA Màsters

La Comissió d'Economia i Serveis està formada per: 

Membres Comissió Economia i Serveis

Comissió de Qualitat
 
Vicedegà/ana de Qualitat i Innovació (President/a)
Vicedegà/ana d’Estudis
Cap de la Gestió Acadèmica
Gestor/a de Qualitat
Suport Tècnic a les Acreditacions
Administrador/a de Centre
Coordinador/a del Grau d’Educació Infantil
Coordinador/a del Grau d’Educació Primària
Coordinador/a del Grau de Pedagogia
Coordinador/a del Grau d’Educació Social
Coordinador/a del Màster de Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat (Especialitat de Matemàtiques)
Coordinador/a del Màster de Psicopedagogia
Coordinador/a del Màster d’Investigació en Educació
Coordinador/a del Màster de Biblioteca escolar i promoció de la lectura
2 alumnes de Grau
2 alumnes de Màster

Comissió executiva
 
Vicedegà/ana de Qualitat i Innovació (President/a)
Vicedegà/ana d’Estudis
Cap de la Gestió Acadèmica
Gestor/a de Qualitat
Suport Tècnic a les Acreditacions
Administrador/a de Centre