Junta de Facultat i Comissions

D'acord amb l'article 85 dels Estatuts, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen.

D'acord amb l'article 85.2 dels Estatuts, la Junta de Facultat compta amb una Junta Permanent, les competències de la qual són les que hi delega la Junta de Facultat. Són òrgans de govern de la Facultat:

- La Junta de Facultat
- La Junta Permanent

Les comissions ordinàries de la Junta Permanent són:

-Comissió d'Ordenació Acadèmica Grau
-Comissió d'Ordenació Acadèmica Màster
-Comissió d'Economia i Serveis
- El/la degà/na i el seu equip

La Facultat també compta amb els òrgans següents:
- El coordinador d'estudis
- La Junta Electoral de Facultat

Llistat de membres de la Junta de  Facultat   de la Junta de Facultat 

La Junta Permanent, delegada de la Junta de Facultat, és l’òrgan de govern ordinari de la Facultat. 

Llistat de membres de la Junta Permanent


  

La Comissió d'Ordenació Acadèmica de Graus està formada per: 

Membres de la Comissió Acadècimia de Graus

La Comissió d'Ordenació Acadèmica de Màsters està formada per: 

Composició membres COA Màsters

La Comissió d'Economia i Serveis està formada per: 

Membres Comissió Economia i Serveis

Comissió de Qualitat
 

La Comissió de Qualitat està formada per: 
 

Comissió d'Igualtat
 

a)      La persona representant de les polítiques d’igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació, que la presideix

b)      Un membre de l’Equip de deganat de la Facultat de Ciències de l’Educació (en cas que la persona representant de de les polítiques d’igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació no sigui membre de l’equip de Deganat)

c)      Una persona representant dels departaments de Didàctica de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i  de les Ciències Socials, Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, i de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

d)      Una persona representant dels departaments de Pedagogia Aplicada i de Pedagogia Sistemàtica i Social.

e)      Una persona representant de les Unitats departamentals.

f)       Dues persones en representació de l’alumnat de Grau (una de l’àmbit de Pedagogia i Ed. Social i una en representació dels graus de Mestre).

g)      Una persona en representació de l’Alumnat de Postgrau

h)      Tres persones en representació del Personal de l’Administració i Serveis (una de l’àmbit de les secretàries dels departaments, una de l’SLIPI i una de la resta d’administracions).