Programa d'accions i activitats

Accions del Programa Universitat Societat

img_accions_intro

El Consell Social de la UAB desenvolupa el Programa Universitat-Societat com a conseqüència del compromís social del mateix Consell i del conjunt de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en virtut del que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), en el seu article 87.

D’aquesta manera, a través del programa, l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la universitat, donar el seu suport a la UAB per impulsar i col·laborar amb actuacions estratègiques que contribueixin a reforçar els vincles entre la universitat i la societat (el seu entorn).

En total, el volum de recursos acordats el curs 2016-2017 per a projectes dels àmbits societat-universitat i universitat-empresa és de 179.725 euros, i les aportacions i/o projectes realitzats fins al 31 de juliol de 2017 sumen un import total de 121.124 euros.

Les accions del Consell Social són les següents:


Premis anualsProjectes

Innovació, transferència i emprenedoria

Línia que té per objectiu contribuir a continuar consolidant la innovació, l’emprenedoria i la transferència com a proposta de valor de la UAB, universitat excel·lent en la investigació i la docència. Dóna suport, actualment, a tres projectes:
Comunitat de futurs estudiants: alumnes de secundària

Foment de la relació entre l’Autònoma i els estudiants d’ESO, d’FP i de batxillerat de la seva àrea d’influència mitjançant els projectes següents:
Comunitat campus: estudiants amb discapacitat i promoció de l’esport

Suport als estudiants de la UAB amb discapacitat i promoció de la pràctica esportiva a través d’aquestes iniciatives:

Comunitat Alumni UAB: ocupabilitat i treball en xarxa

El Consell Social ha apostat per la creació d’una xarxa d’exalumnes que permeti fidelitzar titulats i enfortir-ne el sentit de pertanyença a la UAB, promoure i mantenir vincles vius i permanents entre l’Autònoma i els seus titulats, fomentar que contribueixin activament al desenvolupament i la projecció social de la universitat, millorar-ne la projecció exterior i potenciar-ne la marca, i promoure la labor de l’antic alumnat com a ambaixador de la universitat. Els projectes en curs són:

Premis Anuals

Cada any, el Consell Social de la UAB atorga diferents premis  a persones de reconegut prestigi per la seva trajectòria i per la seva aportació a la societat:

Beques i Ajuts

El Consell Social destina part dels seus recursos a finançar beques i ajuts en diferents àmbits, com la inclusió social dels estudiants o el foment de la recerca aplicada i la transferència de coneixement:

Suport a la innovació, transferència i emprenedoria

Suport a accions que tenen per objectiu contribuir a continuar consolidant la innovació, l’emprenedoria i la transferència com a proposta de valor de la UAB:

Comunitat de futurs estudiants

Foment de la relació entre la UAB i els estudiants d’ESO, d’FP i de Batxillerat, mitjançant la col·laboració amb els projectes següents:

Comunitat Campus

Suport als estudiants de la UAB amb discapacitat i promoció de la pràctica esportiva a través d’aquestes iniciatives:

Comunitat Alumni

El Consell Social dona suport a les iniciatives que tenen com a objectiu la creació d’una xarxa d’exalumnes que permeti promoure i mantenir vincles vius i permanents amb la UAB, i fomentar la inserció laboral dels i les titulades.