“UniX” i “Let's Go!”

“UniX” i “Let's Go!”

UniXEl Consell Social de la UAB va acordar el 2016 col·laborar en els projectes UniX i Let’s Go!, dins el marc del programa Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental. D’aquesta manera, l’òrgan col·legiat ha decidit potenciar, reforçar i ampliar les accions que la Fundació Autònoma Solidària (FAS-UAB) està realitzant en l’etapa de secundària, i que tenen com a objectiu comú la millora dels resultats acadèmics dels i joves en les àrees de competències bàsiques que han d’adquirir durant els seus estudis.

Més llengües, més matemàtiques

Les proves de competències bàsiques realitzades als instituts de secundària a tot l’alumnat de 4t d’ESO mostren que els joves poden millorar en la seva motivació i esforç en llengües (català, castellà i anglès) i en matemàtiques, però evidencien també la necessitat d’apoderar els centres i els professionals docents amb nous recursos i metodologies innovadores que els permetin facilitar als joves aquest camí.

A més de contribuir a la igualtat d’oportunitats i la motivació en l’accés a l’educació, un dels reptes d’UniX i Let’s Go!, com a programes socioeducatius, és, precisament, afavorir l’assoliment de les competències bàsiques. En aquest sentit, les iniciatives que s’impulsen tenen una durada de quatre cursos acadèmics (des del 2016-2017 al 2019-2020), durant els quals es fa un seguiment detallat dels estudiants de la següent manera: els estudiants de 1r i 2n d’ESO, en el cas del projecte UniX, i des de 1r a 4t d'ESO, en el cas del projecte Let’s Go!, amb l’objectiu de poder valorar la trajectòria del grup i poder disposar de dades sobre aquesta evolució, de cara a les avaluacions continuades i finals del projecte.

Beneficiar l’entorn geogràfic de la UAB

L’objectiu és que les conclusions obtingudes amb aquest projecte pilot es puguin extrapolar i/o implantar en altres instituts i municipis, tot fent possible, així, que l’impacte i les bones pràctiques apreses es puguin fer extensives al territori més proper de l’Autònoma.

Amb el desenvolupament dels projectes no només s’espera que els joves participants millorin en el seu rendiment acadèmic. La metodologia proposada vol incidir a millorar altres habilitats tals com la seva autonomia davant l’estudi, la capacitat d’anàlisi i de resolució de problemes bàsics i complexos, o la seva motivació i constància davant l’assoliment dels continguts.

En definitiva, el desenvolupament d’aquestes habilitats permetrà als joves participants no només millorar en les matèries específiques entorn de les quals giren els projectes proposats (matemàtiques i llengua anglesa), sinó poder aplicar aquestes noves capacitats assolides en les altres assignatures i, especialment, en les instrumentals de llengua catalana i castellana. Així mateix, s’espera que puguin aplicar les habilitats treballades en la seva vida quotidiana, com a recursos que han de contribuir al seu desenvolupament personal de manera integral.

Amb el suport de voluntaris formats

Per a la realització d’aquests projectes, es compta, entre altres, amb la participació de voluntaris de la comunitat universitària que han rebut una formació específica, i amb la col·laboració de grups de recerca de la UAB, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte de les accions i d’incentivar que els investigadors experts puguin avançar en la creació de nous coneixements, tot fent ús acadèmic de les pràctiques dels programes socioeducatius de la FAS-UAB. Aquesta coordinació afavoreix la incorporació de millores i noves metodologies, derivades de les recomanacions de la recerca.

Tant el projecte UniX com el Let’s Go! disposen de trets comuns, amb els valors diferencials següents:

  • Promoció de la igualtat d’oportunitats.
  • Acció juvenil: implicació i responsabilitat.
  • Voluntariat: compromís i acció.
  • L’aprenentatge-servei (ApS): servei comunitari i adquisició de competències.
  • Recerca i retorn social.
  • Collective Impact: treball en xarxa.


Participants i suport del Consell Social

El curs 2016-2017, el projecte UniX, de suport a les competències matemàtiques i a la competència d’aprendre a aprendre, ha beneficiat 94 estudiants en risc d’exclusió de quatre instituts de Rubí (Vallès Occidental), amb 25 universitaris implicats. D’altra banda, Let’s Go!, de foment de les competències en llengua anglesa, ha dinamitzat 145 joves en risc d’exclusió social dels dos instituts de Badia del Vallès (Vallès Occidental), i hi han participat 18 universitaris.

El Ple del Consell Social ha acordat destinar 48.000 euros als projectes UniX i Let’s Go! durant el període 2016-2020, amb una aportació anual addicional de 8.000 euros en el període 2017-2020, condicionada a la disponibilitat pressupostària de l’òrgan col·legiat. El curs 2016-2017, la despesa executada ha estat de 20.861,70 euros.