Centre de Recursos Tecnològics del PIUNE

Suport al PIUNE (Servei Per a la Inclusió a la UAB)

PiuneLa Fundació Autònoma Solidària (FAS-UAB) gestiona el PIUNE Servei Per a la Inclusió a la UAB. Aquest servei treballa per garantir l’accés als estudis en igualtat de condicions a les persones matriculades a la universitat que presenten algun tipus de discapacitat.

El Centre de Recursos Tecnològics

Des del PIUNE, i amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació de les persones amb discapacitat que duen a terme els seus estudis a la UAB, es va iniciar, el 2006, el projecte de creació del Centre de Recursos Tecnològics. L’objectiu era donar resposta a la necessitat que presentava la universitat d’oferir als seus estudiants amb discapacitat un recurs que facilités l’ús a les TIC per millorar-ne l’accés a la informació i fomentar-ne l’autonomia dins el context acadèmic.

El centre el van finançar, en una primera fase, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marc del Plan Avanza, i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). El Consell Social de la UAB també va realitzar la seva aportació en una segona fase del projecte, que va consistir a habilitar cabines d’estudi adaptades a les biblioteques de la universitat.

Posar-se al dia en un entorn canviant

Donat que el centre porta en funcionament des del 2006, i atenent a la importància de les TIC per a la integració de l’alumnat amb necessitats educatives al campus, s’ha considerat necessari renovar el centre de recursos i avaluar els serveis que ofereix, amb l’objectiu de poder adequar els serveis i recursos que es posen a disposició de professors i estudiants a les noves necessitats, i per optimitzar les noves possibilitats i tecnologies disponibles actualment.

En el context exposat, el Consell Social va acordar finançar, d’una banda, la contractació del servei d’assessorament extern a la FAS-UAB per a l’avaluació dels serveis i recursos que s’ofereixen actualment a la comunitat universitària des del Centre de Recursos Tecnològics i, d’altra banda, les adquisicions d’equipaments i programari per a estudiants amb discapacitat per tal de poder renovar els que s’estaven fent servir al centre i a les dues cabines adaptades a diferents tipus de discapacitat a cadascuna de les biblioteques que ja disposaven d’aquests espais de treball.

Accedir al coneixement sense barreres

El Centre de Recursos Tecnològics PIUNE ofereix a alumnes, docents i personal d’administració i serveis la informació necessària en relació a les adaptacions requerides per les persones amb discapacitat i a les solucions tecnològiques actuals per realitzar-les. S’hi duen a terme accions com assessoria en tecnologies d’inclusió dirigida a estudiants amb discapacitat, digitalització de documents i conversió de documents en Braille.

També s’hi ofereixen en préstec els recursos d’ús personal perquè l’alumne els pugui provar abans d’adquirir-los personalment, i posa a l’abast de les facultats els recursos vinculats a la docència d’ús per part del professorat. D’altra banda, es compta amb una Aula Adaptada a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, un edifici cèntric de la universitat, així com amb sis cabines distribuïdes en tres biblioteques.

L’aportació del Consell Social

El curs 2016-2017, el suport del Consell Social ha permès al Centre de Recursos Tecnològics PIUNE renovar l’equipament que es posa a disposició dels estudiants per a l’adaptació de les proves d’avaluació, comptant amb l’assessorament i el suport del Centre de Recursos educatius ONCE Barcelona per a l’actualització de les llicències dels programaris específics que utilitzen els estudiants amb discapacitat visual, per tal de garantir que els equipaments disposen dels requisits necessaris. També s’ha renovat l’equipament d’un total de sis cabines adaptades a diferents tipus de discapacitat a les Biblioteques de Comunicació, Ciències Socials i Humanitats.

Així mateix, s’ha contactat amb el Servei de Biblioteques per informar que es disposa de dues cabines totalment equipades i adaptades a diferents tipus de discapacitat (una cabina amb equipaments per a persones amb discapacitat visual i una cabina amb equipaments per a persones amb  discapacitat física i trastorns de l’aprenentatge).

A més, s’han alliberat quatre cabines a la Biblioteca de Comunicació per tal de fer-les accessibles a l’ús general en coordinació amb les Biblioteques, i s’ha actualitzat la informació del Servei de biblioteques i el protocol d’ús de les cabines adaptades en relació als equipaments i programaris que els estudiants amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques tenen al seu abast.

Avaluar els serveis i recursos actuals

La contractació del servei d’assessorament extern a la FAS-UAB per a l’avaluació dels serveis i recursos que s’ofereixen actualment a la comunitat universitària des del Centre de Recursos Tecnològics PIUNE es preveu realitzar-la el primer quadrimestre del curs 2017-2018. Contempla l’assessorament en relació als processos d’atenció a l’estudiant i al professorat, així com la gestió del manteniment de les instal·lacions i dels equips, l’assessorament dels diversos departaments de la universitat i la coordinació amb altres serveis i entitats externes (ONCE, UNIDISCAT, etc.).

Des del Consell Social de la UAB, s’han liquidat 11.000 euros el curs 2016-2017 en concepte de la renovació dels equipaments. Resten pendents d’executar el 2017 els 3.000 euros assignats per a l’assessorament i l’avaluació dels recursos que s’ofereixen actualment a la comunitat universitària des del Centre de Recursos Tecnològics.