Estructura

Estructura del Consell Social

Organigrama Consell Social

El Consell Social té una presidència, que exerceix les funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat, i una vicepresidència. Compta amb una secretaria que és l’estructura tècnica i administrativa bàsica de suport al Consell Social, al capdavant de la qual hi ha la secretària executiva del Consell Social.

El Consell Social funciona en el Ple i en les comissions que aquest darrer acordi.

Així mateix, el Consell Social forma part d'òrgans de govern de la UAB i d'entitats dependents de la Universitat, així com en institucions i organismes externs a la UAB.