Comissions

Les comissions poden ser permanents o temporals i tenen caràcter decisiu en totes les funcions que el Ple els hagi delegat.

Corresponen a les comissions del Consell Social les competències següents:

a) Aprovar els assumptes que el Ple els hagi delegat o atribuït expressament.
b) Informar de les propostes que ha de discutir i aprovar, si escau, el Ple del Consell Social.
c) Estudiar, fer el seguiment i ser informades dels assumptes que acordi el Ple o la mateixa comissió.

En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b del paràgraf anterior es tractin directament al Ple. En cap cas es poden delegar a les comissions les funcions que la normativa legal vigent preveu com exclusives del Ple del Consell Social, d’acord amb el que estableix l’article 94.5 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Les comissions han de retre comptes al Ple del Consell Social dels acords adoptats i del grau de compliment de les tasques que tenen encomanades.

Les competències que les comissions exerceixen per delegació les exerceix el Consell Social, per la qual cosa els acords dictats en virtut d’aquesta delegació esgoten la via administrativa i són directament impugnables en la via contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 193.1 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Consell Social funciona amb les comissions següents:

Composició

Presidenta:  Tania Nadal Vicens, membre del Ple en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya

Vocals:
▫ Xavier Ramos Morilla, vicerector d’Economia i Campus
▫ Juan Montesinos Andrade, membre del Ple representant del PAS
▫ Jaume Tintoré Balasch, gerent de la UAB i membre nat del Consell Social

Convidat:
▫ Ramon Alberich Ferrer, convidat al Ple en representació de les organitzacions empresarials

Secretària:
▫ Sònia Hernández Tejada

Competències

1. Correspon a la Comissió Econòmica informar el Ple del Consell Social dels assumptes següents, perquè els discuteixi i els aprovi, si escau:

a) La participació de la Universitat en altres entitats i la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a promoure i desenvolupar les finalitats de la Universitat, per operacions superiors a 30.000 euros.
b) El pressupost de la Universitat i els criteris bàsics per a elaborar-lo, a proposta del Consell de Govern.
c) Les mesures pertinents que cal prendre per a assegurar que es compleixen els criteris amb què s’ha elaborat el pressupost.
d) La programació i la despesa pluriennal de la Universitat, a proposta del Consell de Govern.
e) L’aprovació del balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat de l’exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d’acord amb la normativa vigent.
f) Les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.
g) La desafectació dels béns de domini públic de la Universitat, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i la legislació de patrimoni de la Generalitat.
h) L’autorització al rector o rectora per a l’adopció dels acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.
i) Els límits a partir dels quals el rector o la rectora necessita l’autorització del Consell Social per a l’adquisició, la disposició i el gravamen dels béns mobles de la Universitat, els títols de valor i les participacions socials.
j) El pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació.
k) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Ple del Consell Social requereixi un informe de la Comissió.

2. Corresponen a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, els assumptes següents:

a) Aprovar la participació de la Universitat en altres entitats i la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament les finalitats de la Universitat, per operacions de fins a 30.000 euros.
b) Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d’universitats.
c) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat, els dels cursos d’especialització, amb les seves possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la Universitat.
d) Acordar l’assignació singular i individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del Consell de Govern de la Universitat.
e) Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un complement específic amb l’import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l’assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei.
f) Acordar les sol•licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, sempre que s’hagi de fer una despesa que no es pugui ajornar fins a l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost o bé sigui insuficient o no ampliable. L’acord n’ha d’establir el finançament.
g) Supervisar les activitats de caràcter econòmic i fer el seguiment del pressupost.
h) Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat, i les modificacions i la despesa que comporten. La Comissió Econòmica ha d’informar anualment el Ple de les modificacions aprovades durant l’any, així com de la despesa que han comportat.
i) Informar sobre els convenis col•lectius del personal laboral de la Universitat, abans de formalitzar-los. La Comissió Econòmica ha d’informar el Ple dels aspectes més rellevants de cada conveni.
j) Ser informada dels contractes formalitzats i dels convenis que comporten despeses o ingressos per a la Universitat.

3. Corresponen a la Comissió Econòmica les competències d’informació, estudi i seguiment següents:

a) Conèixer la relació d’entitats que depenen de la UAB.
b) Estudiar l’informe de comptes agregats de les entitats que depenen de la Universitat.
c) Tractar la carta de comentaris o suggeriments que elaboren anualment els auditors externs i elaborar recomanacions eventuals perquè es tractin al Ple.
d) Estudiar la documentació que la Universitat pugui tenir interès de presentar o que la Comissió o el Ple del Consell Social considerin interessant de demanar i analitzar.

Composició

President:
▫ Moisès Amorós Perich, membre del Ple en representació del Parlament de Catalunya

Vocals:
▫ Maria Valdés Gázquez, vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent
▫ Maite Carrassón López de Letona, vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica

Secretària:
▫ Sònia Hernández Tejada

Competències

1. Correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social dels assumptes següents, perquè els discuteixi i els aprovi, si escau:

a) La proposta al departament competent en matèria d’universitats sobre la implantació o la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials, i també la creació, la supressió, l’adscripció, la desadscripció i la reordenació dels centres docents universitaris i dels instituts universitaris de recerca.
b) La creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials i dels centres docents i els instituts universitaris de recerca.
c) Les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants.

2. Corresponen a la Comissió Acadèmica, per delegació del Ple del Consell Social, els assumptes següents:

a) Acordar la política de beques, d’ajuts i de crèdits per a l’estudi i la recerca que atorgui la Universitat amb càrrec als seus pressupostos, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.
b) Informar el rector o la rectora sobre les propostes de resolució de les sol•licituds de permanència a la Universitat presentades pels estudiants, d’acord amb la normativa vigent.
c) Proposar el projecte de programació acadèmica de la Universitat.
d) Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries.

3. Corresponen a la Comissió Acadèmica les competències d’informació, estudi i seguiment següents:

a) Contribuir a impulsar la millora de la qualitat de la Universitat i tot el procés d’innovació docent previst al procés de creació de l’espai europeu d’educació superior.
b) Actuar coordinadament amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
c) Vetllar perquè les infraestructures dels centres universitaris compleixin les condicions i els requisits de qualitat necessaris perquè s’hi exerceixin la docència i la recerca, en particular en el marc del procés de creació de l’espai europeu d’educació superior.
d) Conèixer, impulsar, dinamitzar i fer el seguiment dels contractes programa, tant interns com externs de la Universitat.
e) Ser informada dels plans d’estudis de les titulacions que s’imparteixen en facultats i escoles de la Universitat i en els centres adscrits i vinculats.

Composició

Presidenta:
▫  Tania Nadal Vicens, membre del Ple en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya 

Vocals:
▫ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions empresarials
▫ Anabel Galán Mañas, vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
▫ Carme Miralles Guasch, vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori

 

 

Convidats:

 

 

▫ Alejandro José de Llano Salvador, convidat al Ple en representació de les organitzacions sindicals

Secretària:

▫ Sònia Hernández Tejada

Competències

1.
Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els discuteixi i els aprovi, si escau:
a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació, dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió.
b) Proposar la signatura i les condicions dels acords i/o convenis de col·laboració en accions i/o projectes relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui superior a 15.000 euros.
c) Proposar l’elaboració d’estudis relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui superior a 15.000 euros.
d) Proposar candidats als que lliurar el Premi Universitat-Societat que s’atorga en el marc de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB.

2. Corresponen a la Comissió Societat-Universitat, per delegació del Ple del Consell Social, els assumptes següents:
a) Aprovar les bases de les convocatòries dels premis i/o beques que atorgui el Consell Social en l’àmbit d’actuació de la Comissió.
b) Aprovar i fer el seguiment de la planificació, el contingut i el desenvolupament de les activitats que s’han de dur a terme anualment en l’àmbit d’actuació de la Comissió.
c) Aprovar les condicions i la signatura dels acords i/o convenis de col·laboració en accions i/o projectes relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui igual o inferior a 15.000 €.
d) Aprovar l’elaboració d’estudis relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui igual o inferior a 15.000 €.
e) Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives dins de l’àmbit d’actuació de la Comissió.
f) Promoure i donar suport a accions relacionades amb la Responsabilitat Social de la Universitat dins de l’àmbit d’actuació de la Comissió.
g) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Ple del Consell Social requereixi un informe de la Comissió.

Composició

Presidenta:
▫ Mariona Serra Pagés, membre del Ple en representació dels antics alumnes de la UAB.

Vocals:

▫ Daniel Furlan Silvestri, membre del Ple en representació de les organitzacions empresarials
▫ Mario García Sánchez-Puerta, membre del Ple en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya
▫ Tirso Gracia Serrano, membre del Ple en representació del Parlament de Catalunya
▫ Armand Sánchez Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència
▫ Rosa María Sebastián Pérez, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics.
Xavier Verge mestre, Membre del Ple representant del Personal Acadèmic en el Consell de Govern

Secretària:
▫ Sònia Hernández Tejada

Competències

1.
Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar els assumptes següents perquè siguin discutits i aprovats, si escau, pel ple del Consell Social:

a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions amb les empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció.

L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.

b) Proposar les condicions dels acords i/o convenis de col·laboració en accions i/o projectes relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui superior a 15.000 euros.
c) Proposar l’elaboració d’estudis relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui superior a 15.000 euros.
d) Proposar candidats als que lliurar el Premi Universitat-Empresa que s’atorga en el marc de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB.
e) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Ple del Consell Social requereixi un informe de la Comissió.

2. Correspon a la Comissió Universitat-Empresa i per delegació del ple del Consell Social, tractar els següents assumptes:

a) Aprovar les bases de les convocatòries dels premis i/o beques que atorgui el Consell Social en l’àmbit d’actuació de la Comissió.
b) Aprovar les condicions i signatura dels acords i/o convenis de col·laboració en accions i/o projectes relacionats amb l’objectiu i l‘àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui igual o inferior a 15.000 euros.
c) Aprovar l’elaboració d’estudis relacionats amb els objectius i l’àmbit d’actuació de la Comissió, quan l’import que finança el Consell Social sigui igual o inferior a 15.000 euros.
d) Aprovar i fer el seguiment de la planificació, el contingut i el desenvolupament de les activitats a realitzar anualment en l’àmbit d’actuació de la Comissió.
e) Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels l’estudiantat i les persones titulades de la Universitat i de facilitar-los l’accés al món del treball, actuant, si escau, coordinadament amb la Comissió Acadèmica.
f) Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat, actuant, si escau, coordinadament amb la Comissió Acadèmica.
g) Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·laboració en la recerca universitària.
h) Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives dins de l’àmbit d’actuació de la Comissió.
i) Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
j) Promoure i donar suport a accions relacionades amb la Responsabilitat Social de la Universitat dins de l’àmbit d’actuació de la Comissió.
k) Promoure activitats en l’àmbit de la transferència i la innovació, de forma coordinada amb el vicerectorat i àmbits competents de la universitat.

Composició

President:
▫ Gabriel Masfurroll Lacambra

Vocals:
▫ Tania Nadal Vicens, vicepresidenta del Consell Social
▫ Javier Lafuente Sancho, rector de la UAB

Secretària:
▫ Sònia Hernández Tejada

Competències
Correspon a la Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries.

La Comissió Permanent no té competència per acordar els assumptes que el Ple hagi delegat expressament a la resta de les comissions del Consell Social o els que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en l’apartat 5 de l’article 94, estableix que no es poden delegar a les comissions.