Enquesta d'inserció laboral

Imatge_Insercio_Laboral

Amb periodicitat triennal, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), per encàrrec dels Consells Socials de les Universitats Catalanes, duu a terme un estudi d’inserció laboral.
 
L’àmbit de col·laboració del Consell Social i AQU Catalunya per a la realització dels estudis esmentats queda emmarcat en el que preveu la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, pel que fa al paper que té encomanat el Consell Social de contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-hi. 
 
L'any 2014 s’ha realitzat  la cinquena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, el tercer estudi conjunt sobre la inserció dels doctors i el primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters.
 
Podeu consultar els resultats de l’estudi  de l’any 2014 a inserció laboral 2014.
Per a estudis d’anys anteriors, podeu consultar a inserció laboral anys anteriors a 2014.