Inserció laboral d'estudiants i titulats amb discapacitat o en risc o situació d'exclusió social

Programa UABImpuls

El Consell Social de la UAB ha continuat participant, el curs 2016-2017, a UABImpuls, programa per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb discapacitat de la UAB, que es desenvolupa conjuntament des del Servei d'Atenció a la Discapacitat PIUNE i Treball Campus, el portal d’ocupació de la UAB. Té els objectius de facilitar la inserció en el mercat de treball d’aquest col·lectiu i realitzar una tutorització durant el procés de recerca activa d’ocupació. A partir del mes de juny de 2016, també poden accedir al programa persones de la comunitat universitària que es troben en situació de vulnerabilitat.

Una empenta per trobar feina

Amb aquesta finalitat, UABImpuls ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb discapacitat com a les empreses. D’aquesta manera, el programa proporciona a l’estudiant o titulat acompanyament en la definició de l’objectiu professional, assessorament en la confecció de les diferents eines de recerca de feina, transmissió de coneixements pel que fa als diferents canals de recerca generals i específics per a persones amb discapacitat, i ofereix un espai de recerca de feina i proporciona assessorament per al manteniment del lloc de treball.

Per altra banda, pel que fa a les empreses, el Programa UABImpuls fa difusió de les eventuals vacants entre els usuaris del programa i, a través de Treball Campus, preselecciona candidats, informa sobre mesures de foment i incentius a la contractació de persones amb discapacitat, i assessora en l’adaptació del lloc de feina.

Amb el suport del Consell Social

Amb l’aportació realitzada a UABImpuls per part del Consell Social l’any 2016 (8.000 euros), s’ha garantit la continuïtat del projecte perquè aquest es pugui acollir al programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, el qual assumeix les despeses de la iniciativa, a més d’aportar altres retorns al projecte.

El programa UABImpuls per a la inserció laboral d’estudiants i titulats en risc d’exclusió ha atès aquest curs 62 persones, ha visitat 20 empreses i ha gestionat 42 ofertes.