Estratègia Alumni UAB i CRM

Trobada d'Alumni UAb

La UAB té 50 anys i més de 150.000 titulats. Fruit de la voluntat consensuada entre l’Equip de Govern de la UAB i el seu Consell Social per potenciar les grans possibilitats que l’àmplia i diversa xarxa d’exalumnes de l’Autònoma pot aportar tant als seus membres com a la mateixa comunitat universitària, es valora com a estratègic potenciar diverses línies d’actuació relacionades amb la formació contínua, l’ocupabilitat, la xarxa de connexions i altres serveis i activitats inclosos en la comunicació d’Alumni UAB i en el fundraising de la UAB.

En aquest context, s’acorda definir una estratègia de reforçament i impuls del projecte que defineixi un projecte clar i ambiciós, i n’esdevingui el full de ruta a desenvolupar els propers anys.

Estratègia per teixir xarxa

La definició de l’estratègia s’ha dut a terme comptant amb el coneixement i la participació activa dels diferents implicats interns i del Consell Social, i amb el suport d’un servei extern. Partint d’una avaluació de la situació actual i d’una diagnosi compartida, s’ha concretat el pla Estratègia Alumni UAB 2020 de reforçament i impuls de la xarxa Alumni UAB, per detectar oportunitats i concretar un pla d’actuacions a curt i mitjà termini. Alhora, s’ha volgut reforçar l’estratègia de comunicació que ajudi a la implantació de l’estratègia definida.

El Consell Social de la UAB, juntament amb el vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat, ha participat en el desenvolupament del projecte des de la fase de disseny i concreció, així com en les sessions de treball i de conclusions. Hi han treballat Tania Nadal, vicepresidenta del Consell Social i presidenta de les comissions Econòmica i Societat-Universitat, i Xavier Verge, representant del personal docent i investigador (PDI) al Consell Social.

La definició de pla s’ha finalitzat el mes de juny del 2017 i el Consell Social hi ha aportat 15.730 euros en concepte de les despeses derivades del servei extern metodològic de consultoria.

CRM i base de dades

El curs 2015-2016, el Ple del Consell Social, amb l’objectiu de donar suport i col·laborar en l’impuls del projecte Alumni UAB, acorda una aportació de 39.500 euros per a l’adquisició i el desenvolupament d’una base de dades ordenada i una eina de comunicació (customer relationship manager [CRM]) que permeti desenvolupar l’estratègia de màrqueting d’acord amb els objectius fixats. Aquesta base de dades ha de permetre conèixer el públic objectiu de la universitat i, donada la seva dimensió i heterogeneïtat, poder-lo segmentar i, per tant, comunicar-s’hi de forma eficient.

El fet que la política i l’estratègia d’Alumni UAB hagi estat en procés de definició l’any 2016 amb motiu del canvi de l’Equip de Govern fruit de les eleccions rectorals, i a l’espera de la creació de la Fundació Alumni UAB el mes de novembre de 2016 i de la designació de la seva directora, ha comportat que el calendari de desenvolupament del projecte s’hagi vist afectat quant a la presa de decisions i a la concreció dels aspectes funcionals i tecnològics.

A partir del mes de novembre del 2016, s’ha dut a terme un treball de consultoria intern per a la recopilació d’experiències tant d’un context genèric com d’àmbits similars i d’universitats comparables, amb la elaboració de l’informe Estudi per a la implantació d’un CRM – Programa Alumni/ae UAB.

Una eina amb un gran potencial

S’ha posat de manifest la conveniència d’una actuació coordinada en el si de l’Autònoma donat que l’eina CRM és un instrument de potencial interès en altres àmbits de la universitat, comptant amb el projecte CRM d’Alumni UAB com a iniciativa pilot, fet que reforça la importància, prioritat i estratègia del projecte dins la institució.

S’ha realitzat una sessió de treball sobre CRM per conèixer l’experiència d’altres universitats que ja han començat a implementar solucions similars.

S’ha realitzat un curs de formació extern per definir el programari més idoni com a eina de treball (4.585,90 euros), sessions en les quals ha participat el Consell Social.

I, en base a l’estratègia definida d’Alumni UAB 2020, s’ha estat treballant per alinear-hi el projecte. Es preveu que el 2017 en finalitzi el desenvolupament i l’execució.