Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus+ KA171 Personal a Third Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries).

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Partner countries- Ka171, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat del personal de la UAB.

Tipus d’estades:

Els ajuts disponibles són per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge per a:

 • Estades de Training (STT): El personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives.
 • Estades de Teaching (STA): El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents.
 • Estades de Teaching and Training Combined: El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 4 h d'activitats docents i realitzant 4 hores de formació.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131 i KA171.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

ERASMUS+ KA171 - Ajuts per Mobilitat de personal a Països Tercers

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per personal a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA171-2023; data límit per finalitzar estada 31/07/2026.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Els ajuts disponibles per realitzar estades de durada de 5 dies, més 1 o 2 de viatge, són els següents (en algunes destinacions l'ajut concedit cobreix menys dies):

NOMBRE BEQUES

REGIÓ

PAIS PRIORITARI

UNIVERSITATS SÒCIES CENTRES/AREES PRIORITARIES
 1 (5 dies + 2)
 
3 EGIPTE

Sohag University

The American University of El Cairo

Facultat de Lletres

ISRAEL*

Bezalel Academy of Arts and Design

Tel Aviv University

Escola Massana

LIBAN

American University of Beirut
Université Saint Joseph of Beirut

      Facultat de Psicologia
(5 dies + 2) 12 CANADÀ

Concordia University
Camosun College
McGill University
Thompson Rivers University
University du Quebec a Montreal - UQAM
Université Laval
University of British Columbia
University of Guelph Non Profit Corporation
University of Alberta
University of Regina

Escola Enginyeria

Facultat de Ciències de l’Educació

Facultat de Comunicació

EUA

Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University

Brown University

Florida International University

Research foundation of the city University of New York

San Diego State University Foundation

The regents of the University of California

Trustees of Columbia University in the city of New York

Trustes  of Purdue University

Texas A&M University

The Pennsylvania State University

The University of Illinois at Chicago

The University of Montana

University of Nebraska

University of Southern California

University of California Santa Cruz

University of Hawaii at Manoa

Wichita State University

Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Medicina

Escola Enginyeria
Facultat de Ciències
EUSS
Facultat de Biociències

Facultat de Veterinària

*Tenint en compte la declaració del Claustre de la UAB de 30 de maig de 2024 en relació a la situació a Gaza, s'informa que Israel deixa de ser un país elegible per realitzar mobilitats, tant sortint com entrants, en el marc del programa Erasmus+KA171 projecte 2023.

ASSEGURANÇA

Davant la pandèmia del Covid-19, requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA171 2023, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgics i de responsabilitat civil al país de destinació.

L'assegurança no queda coberta per l'ajut Erasmus, va a càrrec de la persona participant.

 

IMPORT DELS AJUTS

D' acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, la persona participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

Més informació a la convocatòria Erasmus+ KA171 projecte 2023

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD

El període de sol·licitud romandrà permanentment obert, des del 10 de novembre de 2023 fins el 15 de març de 2026, segons el Calendari  (apartat 9 de la convocatòria) on trobareu les dates límit de sol·licitud i les dates de resolució.

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat Erasmus són les indicades a Annex I, que es troba també publicat al final de la pàgina, a l'apartat "Altra documentació". Més informació a la convocatòria

l personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat a sol·licitar un ajut Erasmus+ KA07 en aquesta convocatòria, ha de completar EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE on haurà d'adjuntar la documentació requerida

 
Tipus d'ajut Formulari de sol·licitud online
Docència/Formació Formulari de sol·licitud online
DNI/NIE

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí:

 • Per a docència (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per a formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
Carta / correu electrònic d'invitació
Consentiment informat de viatge
Certificat d'existència cobertura assegurança

Autorització d'estada PTGAS (només per a estades de personal PTGAS)

* Els candidats amb necessitats de suport a la inclusió hauran de certificar la seva condició per poder optar a ajuts específics addicionals.

 

Resolucions i convocatòries

2a Resolució Ajuts Mobilitat Personal OUT Erasmus_KA171_2023

1a Resolució Ajuts Mobilitat Personal OUT Erasmus_KA171_2023

Convocatòria KA171 projecte 2023 Personal (PDI i PAS) OUT

2a Resolució BIS Ajuts Mobilitat Personal OUT Erasmus_KA171_2023

 

Documents a aportar:

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED

Autorització d'estada PTGAS

Certificat d'existència cobertura assegurança

Consentiment informat de viatge

 

Altra documentació:

Categories de professorat que poden optar a ajuts Erasmus+Ka171


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat

Convocatòria Erasmus+ KA171 - 2022; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2025

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

Els ajuts disponibles per realitzar estades de durada de 5 dies, més 1 o 2 de viatge, són els següents (en algunes destinacions l'ajut concedit cobreix menys dies): 

País

Número de beques

Iraq 1 beca docència (5 dies + 2 viatge)

UNIVERSITAT PARTNER 

University of Mossul 

ASSEGURANÇA 

Davant la pandèmia del Covid-19, requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil al país de destinació. 

IMPORT DELS AJUTS 

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents: 

 • Despeses de manutenció: fins a 180€/ dia (fins a 7 dies, veure convocatòria) 

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l' import que el beneficiari rebrà finalment dependrà dels gestos realitzats i degudament justificats. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent

Procés de sol·licitud 

La sol·licitud es farà a través del formulari en línia: FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE 

Requisits:

Ser personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit. 

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat Erasmus són les indicades a Annex I, que es troba també publicat al final de la pàgina, a l'apartat "Altra documentació". 

Documentació a adjuntar:  

DNI/NIE 

Docència / Formació 

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí: 

 • Per a docència (Mobility Agreement for Teaching) 

 • Per a formació (Mobility Agreement for Training) 

 • Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined) 

Carta / correu electrònic d'invitació 

 Calendari 

 

Període de sol·licituds 

Resolucions (*) 

1a convocatòria 

De 29 de Març al 15 Maig 2023 

15 Juny 2023 

2a convocatòria 

Del 16 Maig al 31 de Juliol 2023 

De l’1 al 15 Setembre 2023 

17 Octubre 2023 

3a convocatòria 

Del 16 Setembre al 15 Novembre 2023 

15 Desembre 2023 

4a convocatòria 

Del 16 Novembre 2023 al 15 Febrer 2024 

15 Març 2024 

5a convocatòria 

Del 16 Febrer al 15 Maig 2024 

14 Juny 2024 

Esmena a les Convocatòries KA171 de 2022

Resolucions i convocatòries 

5a resolució KA171 2022 Personal OUT

4a resolució KA171 2022 Personal OUT (deserta)

3a resolució KA171 2022 Personal OUT (deserta)

2a resolució KA171 2022 Personal OUT (deserta)

1a resolució KA171 2022 Personal OUT (deserta)

Convocatòria KA171 projecte 2022 Personal (PDI i PTGAS) OUT 

Documents a aportar 

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHING 

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TRAINING 

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED 

Autorització d'estada PTGAS 

Certificat d'existència cobertura assegurança 

Consentiment informat de viatge 

Altra documentació: 

Categories de professorat que poden optar a ajuts Erasmus+Ka171 

Per a més informació: 

Àrea de Relacions Internacionals 
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Tel +34 93 586 82 56 
erasmus.ka171@uab.cat 

logo a4u

 

 

Universitat Autònoma de Barcelona, com a membre de la Alianza 4 Universidades, ofereix, a més, altres beques. Trobareu més informació d’aquestes beques al web Alianza 4 Universidades.

L'Aliança de 4 Universitats (A4U) és una associació estratègica de quatre universitats públiques espanyoles: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Autònoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, i Universitat Pompeu Fabra a Barcelona. Un dels objectius de l'estratègia d'internacionalització de l'A4U és promoure la mobilitat amb universitats líders de països no europeus.

 

ACTIVITAT ERASMUS SOBRE SALUT GLOBAL. SUD-ÀFRICA DEL 7 A L’11 D’OCTUBRE DE 2024.

Beques disponibles i contingut de la mobilitat:

Es disposen de 4 beques per a la mobilitat del personal d'Espanya a Sud-àfrica per a aquesta activitat, destinada a la promoció de la cooperació científica entre Espanya i Sud-àfrica en Salut Global.

 
De A Nivell Nombre de beques Durada de l'estada Subsistència Viatge Import total de la beca
Espanya Sud-àfrica Personal           4      5 dies 180€/dia 1.500€ 2.760€

Trobareu la informació completa sobre la convocatòria a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

Universitat sòcia: Les mobilitats tindran lloc a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Pretòria, Sud-àfrica, durant la setmana del 7-11 d'octubre de 2024.

 

Tipus de mobilitat: L'acord de mobilitat hauria de ser per a la docència i formació que inclou les següents activitats:

 • 4 hores de docència, de les quals 3 hores són per a l'ensenyament o tutorització d'estudiants de Grau, Màster o Doctorat a la Universitat de Pretòria, i 1 hora per a fer una presentació durant el seminari “Salut global en una cruïlla” que tindrà lloc el 10 d'octubre a la Facultat de Ciències de la Salut, Universitat de Pretoria.
 • Activitats de formació que inclouen l'assistència al seminari i altres activitats definides juntament amb l'amfitrió a la Universitat de Pretòria, que poden ser en forma de reunions, visites a laboratoris i instal·lacions, observació de tasques, períodes d'observació, etc.

 

Condicions generals:

 • La beca de mobilitat consisteix en una ajuda per a viatges i una ajuda diària de subsistència segons les tarifes establertes pel Programa Erasmus+. La beca és una contribució als costos del període de mobilitat Erasmus+ planificat i no està destinada a cobrir el 100% de les despeses.
 • Els beneficiaris necessitaran avançar els seus propis fons en organitzar la seva estada, com ara visat, assegurança, vols i allotjament, ja que la beca de mobilitat es pagarà només a l'arribada a la universitat d'acollida (vegeu els procediments per al pagament de la beca a la secció 9 de la convocatòria). És molt aconsellable fer reserves (vols, allotjament, etc.) amb condicions que permetin el reemborsament total en cas de cancel·lació del viatge.
 • El període de mobilitat per al personal és de 5 dies amb 2 dies per a viatges, cobrint un total de 7 dies.

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD

El període de sol·licitud romandrà permanentment obert, des del 20 al 28 de juny de 2024, segons el Calendari (apartat 6 de la convocatòria) on trobareu les dates límit de sol·licitud i les dates de resolució. Els sol·licitants interessats hauran d’enviar la seva sol·licitud online abans del 28 de juny, però podran enviar l'acord de mobilitat completament signat i el CV durant el període d'esmenes del 4 al 17 de juliol de 2024.

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat Erasmus són les indicades a Annex I, que es troba també publicat al final de la pàgina, a l'apartat "Altra documentació".

El personal amb vinculació contractual amb la UAB que estigui interessat a sol·licitar l’ajut Erasmus+ KA171 en aquesta convocatòria, ha de completar el formulari de sol·licitud online i enviar la documentació requerida per correu a erasmus.ka171@uab.cat .

Documentació requerida:

• CV abreujat

• Acord de Mobilitat, signat pel sol·licitant, pel responsable acadèmic a la institució d'origen (Cap de Departament, Degà de Facultat o Oficina Internacional) i per les institucions d'acollida. S'accepten signatures escanejades. Les llistes de les sol·licituds provisionalment i definitivament admeses i els resultats de la selecció es publicaran al lloc web d'A4U http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/.

Trobareu la informació completa sobre la convocatòria d'aquest ajut per personal a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

La mobilitat anunciada en aquesta convocatòria s'ha de dur a terme durant el curs acadèmic 2024-2025.

 

Documents a aportar:

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHING and TRAINING COMBINED 

Certificat d'existència cobertura d'assegurança

Consentiment informat de viatge

 

Resolucions i convocatòries:

Convocatòria KA171 projecte 2023 Personal OUT a Sud-àfrica 

Altra documentació:

Categories de professorat que poden optar a ajuts Erasmus+KA171


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat