Organització

El Marc Regulador del doctorat estableix les responsabilitats dels directors de les tesis, així com les responsabilitats dels doctorands i de la Comissió de l'Estudi de Doctorat.

S'estableix també l'obligatorietat de superar anualment el seguiment de la tesi doctoral, davant d'un tribunal format per tres membres.

Per a l'elaboració de la tesi, la universitat assignarà al doctorand un director o directora que serà un doctor o una doctora de l'estudi de doctorat. Si el director no pertany al col·lectiu del personal acadèmic doctor de la UAB, s'haurà de nomenar un tutor d'aquest col·lectiu.

Les tesis doctorals podran ser codirigides per altres doctors, fins a un màxim de tres codirectors. Un mateix director podrà dirigir, com a màxim, cinc tesis simultàniament. A aquest efecte, si la tesi és codirigida, es comptabilitzarà la fracció corresponent a cada director.

La direcció de tesis doctorals serà reconeguda d'acord amb el que estableixi la normativa sobre dedicació docent del professorat.

Les responsabilitats del director de la tesi són, entre altres:
 • Comunicar al doctorand, si cal, les normes de seguretat en el treball.

 • Comunicar al doctorand tots els mitjans que li ofereix la universitat que siguin d'importància per a la seva recerca.

 • Ajudar al doctorand en la definició del tema de la seva recerca doctoral que, eventualment, culminarà en la tesi doctoral.

 • Ajudar al doctorand a solucionar els diferents aspectes relacionats amb la investigació i a establir els detalls concrets d'aquesta, així com els mitjans requerits i, si cal, el disseny experimental.

 • Indicar al doctorand les activitats formatives més adequades per a la seva recerca quan l'estudi de doctorat les prevegi.

 • Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que pugui tenir relació amb la seva investigació.

 • Acordar el pla de supervisió del treball de recerca i planificar reunions regulars.

 • Assessorar al doctorand en la seva investigació, en general, i en la preparació de la tesi, en particular.

 • Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la data pactada per al dipòsit, sempre que el doctorand li hagi proporcionat l'exemplar amb una antelació raonable.

 • Assegurar-se que el doctorand coneix els requisits administratius i acadèmics per a la defensa de la tesi, així com els límits temporals corresponents a tot el procés.

Les responsabilitats del doctorand són:
 • Complir amb les activitats formatives i seminaris d'investigació programats en l'estudi de doctorat i amb les activitats acordades amb el seu director.

 • Presentar a el director el treball realitzat amb el format i la freqüència acordats prèviament. La freqüència ha de contemplar les possibles festivitats del calendari acadèmic.

 • Consultar amb el seu director abans de realitzar qualsevol altra activitat addicional a la universitat, per valorar conjuntament la possible repercussió sobre la seva dedicació a la tesi doctoral.

 • Complir els requisits de seguretat en el treball, o qualsevol altre requisit específic que existeixi en el lloc on desenvolupi la seva recerca.

 • Complir amb les normes ètiques establertes per la universitat.

 • Presentar el manuscrit de la tesi al director, amb una antelació raonable a la data pactada per al dipòsit, per a la revisió final.

La Comissió de l'Estudi de Doctorat té les següents funcions:

 • Actuar com a òrgan responsable de l'estudi de doctorat.

 • Escollir el coordinador de l'estudi de doctorat.

 • Proposar modificacions en els requisits d'accés específics, en els criteris de selecció i en el nombre de places, que hauran de ser aprovades per la Subcomissió de Postgrau. 

 • Proposar, si escau, les equivalències / reconeixements per a l'accés a l'estudi de doctorat. La Subcomissió de Postgrau emetrà la corresponent resolució.

 • Seleccionar els candidats, d'acord amb els criteris establerts, quan el seu nombre superi el de places disponibles.

 • Elaborar la proposta d'admissió dels candidats, que haurà d'incloure l'assignació del director de tesi, i la resolució la signarà el rector.

 • Determinar, si cal, i d'acord amb el director de la tesi, els complements de formació que l'estudiant ha de realitzar.

 • Proposar a la Subcomissió de Postgrau la no continuïtat com a doctorand a partir d'avaluacions desfavorables obtingudes en l'aplicació dels mecanismes de seguiment de l'estudi.

 • Estudiar els motius que han portat a un doctorand a demanar la pròrroga del període de realització de la tesi per sobre de la durada establerta. En base a aquests motius haurà d'autoritzar o no la primera pròrroga o informar favorablement o desfavorablement a la Subcomissió de Postgrau la concessió d'una segona pròrroga.

 • Proposar el tribunal per a la concessió dels premis extraordinaris.

 • Promoure la qualitat de l'estudi de doctorat i proposar els mecanismes adequats per a millorar-la.

 • Analitzar qualsevol altra incidència que sorgeixi i proposar actuacions concretes a la Subcomissió de Postgrau, que emetrà la corresponent resolució.

 • Valorar i aprovar el projecte de tesi.

 • Autoritzar el dipòsit de la tesi.

 • Proposar el tribunal de defensa de la tesi.

 • Valorar i aprovar els convenis de cotutela


Les funcions del coordinador de l'estudi de doctorat són:

 • Coordinar la comissió dels estudis de Doctorat.

 • Orientar i assessorar els candidats en la recerca de director de la tesi.

 • Vetllar pel manteniment de la informació actualitzada de les normatives pròpies de l'estudi de doctorat.

 • Vetllar per la custòdia de les actes de les reunions de la Comissió de l'Estudi de Doctorat i la documentació relacionada.

 • Informar a l'Escola de Doctorat de les normatives pròpies de l'estudi de doctorat i de les incidències que afectin els estudiants de doctorat i de les seves tesis doctorals.

La Junta Permanent del Comitè de Direcció és un dels òrgans col·legiats de l’Escola de Doctorat, juntament amb el Comitè de Direcció i les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

La Junta Permanent actua per delegació del Comitè de Direcció i assumeix les competències següents:

 1. Facilitar al Comitè de Direcció i, si s’escau, a altres òrgans la documentació i la informació pertinents que li requereixin aquests òrgans d’acord amb les seves competències, així com executar els acords del Comitè.
 2. Resoldre els conflictes i les queixes del dia a dia en l’àmbit dels estudis de doctorat.
 3. Assumir qualsevol altra competència que el Comitè de Direcció li delegui.

També ha de resoldre els assumptes que es demanen de forma excepcional com ara:

 • Autoritzar el canvi de règim de dedicació del doctorand fora de termini.
 • Autoritzar la possibilitat que un director pugui dirigir més de 5 tesis doctorals simultàniament.
 • Autoritzar el dipòsit de la tesi doctoral sense l’informe previ del director i/o del tutor acadèmic.
 • Autoritzar a fer el dipòsit de la tesis abans de dos anys des de l’admissió al programa de doctorat si la dedicació és a temps complet o abans de quatre anys si la dedicació és a temps parcial.
 • Autoritzar la defensa de la tesi fora de les dependències de la UAB, sempre que els motius estiguin degudament justificats i vinculats a la recerca, i l’espai proposat reuneixi les condicions tècniques i d’accessibilitat adients.
 • Autoritzar la defensa de la tesi mitjançant videoconferència.
 • Concedir la menció pròpia de doctor o doctora industrial.
 • Autoritzar una tesi sota el Procediment per a la defensa de la tesi doctoral sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement.
 • Canvis en els períodes de l’embargament de la publicació de les tesis al TDX.

Pots consultar el calendari de la Junta Permanent en aquest enllaç.

Són membres de la Junta Permanent del Comitè de Direcció:

 • El director o directora de l’Escola de Doctorat, que presideix la Junta.
 • El secretari o secretària de l’Escola de Doctorat, que actua com a secretari o secretària de la Junta.
 • La persona que exerceix de cap orgànic del personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola de Doctorat.
 • Un coordinador o coordinadora de programa de doctorat per cada àmbit (ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
 • Un coordinador o coordinadora de programa de doctorat d’un institut d’investigació propi.
 • La persona responsable de la Unitat Tècnica de Doctorat.
 • Dos estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre i del Comitè de Direcció.

Pots consultar els tràmits de la Junta Permanent en aquest enllaç.

Pots consultar les resolucions de la Junta Permanent en aquest enllaç.

 

El Comitè de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola de Doctorat que fa les funcions relatives a l’organització i la gestió de l’Escola.
 

Composició

 1. El Comitè de Direcció està format per:
  1. El director o directora de l’Escola de Doctorat, que presideix el Comitè.
  2. El secretari o secretària acadèmic de l’Escola de Doctorat, que actua com a secretari o secretària del Comitè.
  3. La persona que exerceix de cap orgànic del personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola de Doctorat.
  4. Els coordinadors dels programes de doctorat de la UAB i els coordinadors de la UAB dels programes de doctorat interuniversitaris.
  5. Dos representants de les entitats col·laboradores (centres de recerca o instituts vinculats als programes de doctorats), que es renoven periòdicament cada tres anys.
  6. La persona responsable de la Unitat Tècnica de Doctorat.
  7. Quatre estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
 2. En el moment d’escollir els representants de les entitats col·laboradores i els estudiants de doctorat del Claustre s’ha de proclamar una persona titular i una persona suplent.


Competències

 1. Elaborar i aprovar el Reglament de l’Escola de Doctorat, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
 2. Elaborar i aprovar el codi de bones pràctiques i el document de compromís, que han de ser ratificats pel Consell de Govern.
 3. Vetllar per l’execució de les polítiques d’actuació de l’Escola de Doctorat.
 4. Elaborar les propostes de normatives, directrius i procediments sobre els estudis de doctorat, d’acord amb la normativa de la UAB.
 5. Proposar criteris de qualitat dels programes de doctorat i vetllar per tal que s’apliquin.
 6. Crear comissions de treball.
 7. Aprovar l’informe anual de l’Escola de Doctorat i elevar-lo al Consell de Govern.
 8. Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.


Funcionament

 1. Les reunions del Comitè de Direcció poden ser ordinàries o extraordinàries i no poden tenir lloc durant el període de vacances.
 2. El Comitè de Direcció es reuneix en sessió ordinària almenys un cop l’any, i en sessió extraordinària quan el convoqui el director o directora de l’Escola a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’un terç dels membres del Comitè. Les sessions del Comitè han de ser convocades pel director o directora de l’Escola. La convocatòria ha de contenir un ordre del dia i s’ha de trametre als membres del Comitè amb una antelació no inferior als deu dies hàbils abans de la data fixada per a la reunió. La documentació relacionada amb els punts de l’ordre del dia s’ha de trametre amb una antelació no inferior als cinc dies hàbils abans de la data fixada.
 3. La petició de convocatòria a instància d’un terç dels membres del Comitè de Direcció s’ha de dirigir al director o directora de l’Escola i s’ha de fer per escrit signat per totes les persones sol·licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposa que s’incorporin a l’ordre del dia. El director o directora de l’Escola ha de convocar la sessió dins els deu dies hàbils següents al dia de recepció de la petició.
 4. Per a la vàlida constitució del Comitè de Direcció és necessària la presència almenys del director o directora i del secretari o la secretària acadèmic/a, o qui els substitueixi, i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim, d'un 30% dels seus membres en segona convocatòria.
 5. Article 11. Adopció d’acords. 1. Els acords es poden adoptar per assentiment o per votació ordinària o secreta, d’acord amb les regles següents:
  1. Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no susciten cap oposició.
  2. Altrament, s’ha de fer una votació ordinària, que es duu a terme aixecant la mà, en primer lloc, els que aprovin la proposta, a continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que se n’abstinguin.
  3. La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho decideixi el director o directora, o a sol·licitud del 20 % de les persones presents.
  4. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d’estar presents, almenys, el 30 % dels membres del Comitè de Direcció a més del director o directora i el secretari o secretària acadèmic, o les persones que els substitueixin.


Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sens perjudici dels acords que segons previsions específiques s’hagin d’adoptar per majoria qualificada.
 

La Comissió de Doctorat és una comissió delegada del Consell de Govern. Consulta aquí tota la informació.

 

La gestió administrativa del doctorat a la UAB es coordina a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Doctorat de dilluns a divendres de 10 a 17 h ininterrumpidament. Cal demanar cita prèvia a aquesta mateixa pàgina web.

S'ofereix la possibilitat de realitzar la matrícula anual mitjançant gestió d'autoservei en web. El doctorat compta també amb un campus virtual on es publiquen materials acadèmics, activitats,etc.

La pàgina web de l'Escola de Doctorat conté la informació dels programes de doctorat, informació de seguiment per als alumnes, informació administrativa amb documents associats i la normativa a aplicar.

L'Escola de Doctorat disposa de diferents correus electrònics de gestió per als alumnes i els professors segons el tema a tractar: tesis@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) per consultes relacionades amb les tesis doctorals, ed.admissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) per a qüestions relacionades amb l'admissió, etc.

Cada estudi de doctorat disposa de personal administratiu de suport al coordinador de l'estudi i la comissió en els departaments i instituts. També reben suport els doctorands per a les diferents gestions tant en l'àmbit acadèmic com administratiu.