Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Doctorat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Doctorat:

 • Assumir les competències que, en relació amb tots els estudis de doctorat, s'estableixen en la normativa vigent.
 • Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació institucional corresponents als estudis de doctorat.
 • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de doctorat que es proposin anualment, d'acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
 • Proposar l'acreditació de títols corresponents a estudis de doctorat.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d'avaluació dels estudis de doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Doctorat, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la documentació per a la verificació i l'acreditació de tots els estudis de doctorat i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l'aplicació.
 • Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d'estudis de doctorat.
 • Aprovar els criteris d'admissió als estudis de doctorat i el nombre de places.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Doctorat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • Programació pluriennal dels estudis i ensenyaments de doctorat de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de doctorat.
 • Implantació, creació, modificació i supressió d'ensenyaments i títols de doctorat, i d'altres estructures de la UAB relacionades amb els estudis de doctorat.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats 
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Doctorat

PRESIDENT
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Membres per raó del càrrec
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Ponte Marull, Inmaculada Directora de l’Escola de Doctorat
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Suplent: Martín Ibáñez, Maria Teresa             Degana de la Facultat de Veterinària
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Suplent: Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d’Economia i Empresa
Suplent: Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Directores o directors de departaments o d'instituts
Bulbena Vilarrasa, Antoni Director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Suplent: Bernabeu Tamayo, Maria Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Vilanova Vila-Abadal, Francesc Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània
Suplent: Adrián Escudero, Jesús Director del Departament de Filosofia
Obiols Homs, Francesc Director del Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Suplent: Ribes Guardia, Francesc Xavier Director del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Llebot Rabagliati, Josep Enric Director del Departament  de Física
Suplent: Prim Sabrià, Marta Directora del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Roher Armentia, Nerea Directora de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina ( IBB )
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Blanco Fillola, Ismael Iván Director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Suplent: Rico Camps, Daniel Director d'Institut d'Estudis Medievals (IEM)
Coordinadores o coordinadors de titulació
Alijotas Reig, Jaume Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Bassols Teixidó, Anna  Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
Junyent Pubill, Mercè Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Molist Montaña, Miquel Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
Artola Casacuberta, Adriana Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
Pontón Gijón, Gonzalo Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
Recaño Valverde, Joaquín Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Vacant Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Alumnat
Gil Morales, Sara Alumna de Doctorat
Vacant Respresentant de l'alumnat de Doctorat
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Ramírez Hidalgo, Marta Personal d'Administració i Serveis
Segura Torres, Annabel Personal d'Administració i Serveis
Secretària
López Izquierdo, Neus Lletrada