Comissió de Doctorat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Doctorat:
a) Assumir les competències que en relació amb tots els estudis de doctorat s’estableixen en la normativa vigent.
b) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació institucional corresponents als estudis de doctorat.
c) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de doctorat que es proposin anualment, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
d) Proposar l’acreditació de títols corresponents a estudis de doctorat.
Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d’avaluació dels estudis de doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Doctorat, per delegació del Consell de Govern:
a) Aprovar la documentació per a la verificació i l’acreditació de tots els estudis de doctorat i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació.
b) Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de doctorat.
c) provar els criteris d’admissió als estudis de doctorat i el nombre de places.
d) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Doctorat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern, pel que fa a:
a) Programació pluriennal dels estudis i ensenyaments de doctorat de la UAB.
b) Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat.
c) Implantació, creació, modificació i supressió d’ensenyaments i títols de doctorat, i d’altres estructures de la UAB relacionades amb els estudis de doctorat.
d) Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats 
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Doctorat

PRESIDENT
Sànchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Membres per raó del càrrec
Lafuente Sancho, Javier Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent      Degà de la Facultat de Medicina
García Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Suplent: Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
Suplent: Feliu Martínez, Laura Degana de la Facultat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Directores o directors de departaments o d'instituts
Bulbena Vilarrasa, Antoni Director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Suplent: Bernabeu Tamayo, Maria Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Gamper Sachse, Daniel Director del Departament de Filosofia
Suplent: Vilanova Vila-Abadal, Francesc Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània
Navas Navarro, Susana Directora del Departament de Dret Privat
 
Suplent: Lázaro Pernias, Patrícia Directora del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Prim Sabrià, Marta Directora del Departament  de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Suplent: Llebot Rabagliati, Josep Enric Director del Departament deDepartament de Física
Ventura Zamora, Salvador Director de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina ( IBB )
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Blanco Fillola, Ismael Iván Director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Suplent: Rico Camps, Daniel Director d'Institut d'Estudis Medievals (IEM)
Coordinadores o coordinadors de titulació
Alijotas Reig, Jaume Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Bassols Teixidó, Anna  Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
Izquierdo Tugas, Maria dels Dolors Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Junyent Pubill, Mercè Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Molist Montaña, Miquel Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
Rosell i Melé, Antoni  Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
-Vacant- Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
-Vacant- Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Estudiants
Rodríguez Calado, Sergi Estudiant de Doctorat
-Vacant- Estudiant de Doctorat
Barrientos  Sánchez, Daniel Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
-Vacant- Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Sánchez Llordes, Bruno   Personal d'Administració i Serveis
-Vacant- Personal d'Administració i Serveis