La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Òrgan i competències

1.  Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística:

  • Aprovar i fer el seguiment de les línies estratègiques en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació internacional.
  • Fixar les directrius dels aspectes de gestió i funcionament ordinari dels àmbits que intervenen en les relacions internacionals de la Universitat.
  • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis organitzats per la UAB, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
  • Establir les prioritats de les accions de promoció internacional dels estudis organitzats per la UAB.
  • Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d’ajuts a la mobilitat d’estudiants, de personal d’administració i serveis i de personal docent i investigador.
  • Aprovar i fer el seguiment del Pla de llengües de la UAB.
  • Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per fomentar l’ús de la llengua catalana.
  • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de relacions internacionals i de política lingüística pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

  • Disposicions normatives en matèria de relacions internacionals.
  • Disposicions normatives en matèria de política lingüística.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

PRESIDENTA
Santamaria Guinot, Laura Vicerectora de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Membres per raó del càrrec
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Prat Fernández, Jordi Director de la Fundació Autònoma Solidària, amb veu i sense vot
Schustakowitz Diaz, Katja Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Torres Hostench, Olga Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent: Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Blanes Garcia, Ian Director de l'Escola d'Enginyeria
Suplent: Gibert González, Isidre Degà de la Facultat de Biociències
Chamarro Lúsar, Andrés  Degà de la Facultat de Psicologia
Suplent:
Navarro Soto, Salvador
Degà de la Facultat de Medicina
Marín Otto, Enric Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:  Navas Navarro, Susana Degana de la Facultat de Dret
Directores o directors de departaments
Leyva Moral, Juan Manuel Director del Departament d'Infermeria
Gavarró Algueró, Anna Directora del Departament de Filologia Catalana
Suplent: González Marcén, Paloma Directora del Departament de de Prehistòria
Cladellas Pros, Ramon Director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Suplent: Masats Viladoms, Maria Dolors Directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials
Margalef Burrull, Tomàs Manuel

Director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Suplent: Pedret Ferré, Carles

Director del Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes

Directora o director d'institut universitari d'investigació propi
Molina Romo, Óscar  Director de l'Institut d'Estudis del Treball
Suplent: Roher Armentia, Nerea Directora de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
Alumnat
Font Icart, Marc Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
García Nájar, Damià Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
González Gómez, Laia Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Guitart Giménez, Manel Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS)
Vacant PTGAS
Representants dels agents socials
Soler Vilageliu, Olga Representant de la Junta de Personal Docent i Investigador
León de Párraga, Betzabeth Representant del Comitè de Personal Docent i Investigador Laboral
Secretari
Pedemonte Marino, Jorge Lletrat