Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Junta de Facultat o d'Escola

Què és?

És l'òrgan col·legiat de govern de les facultats o escoles i, com a tal, es compon de personal acadèmic, d'alumnat i de personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i les titulacions que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà o degana o el director o directora.

El mandat de la Junta és de tres anys, tot i que els seus reglaments poden establir renovacions per sectors. Es reuneix com a mínim un cop l'any, en sessió ordinària, i, en caràcter extraordinari, les vegades que es considerin necessàries.

Funcionament

Les atribucions principals de les juntes de facultat o escola són:

 • Elaborar i aprovar el reglament de la facultat o escola en el marc de les directrius establertes pel Consell de Govern.
 • Elegir i revocar el degà o degana o el director o directora.
 • Vetllar per l'execució de les polítiques d'actuació de la facultat o escola.
 • Aprovar el pla docent i vetllar per l'organització de la docència.
 • Elaborar els projectes de plans d'estudis.
 • Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions.
 • Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost.
 • Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i l'adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la facultat o escola.
 • Resoldre els conflictes relatius a l'adjudicació de docència d'assignatures, que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats.
 • Proposar el nomenament de doctors honoris causa.
 • Crear una junta permanent i comissions.

Composició

La junta de facultat o escola està formada per:

a) El degà o degana o el director o directora, que la presideix, els membres de l'equip de govern de la facultat o escola i els coordinadors d'estudis.

b) Una representació del personal acadèmic de cadascun dels departaments que imparteixen docència a la facultat o escola, proporcional a la seva dedicació docent. Aquests representants han d'impartir docència al centre. El professorat amb vinculació permanent a la Universitat ha de representar, com a mínim, el 51 % dels membres de la junta.

c) Una representació de l'alumnat de totes les titulacions de la facultat o escola. El conjunt d'estudiants ha de representar, com a mínim, el 30 % del total de la junta.

d) Una representació del personal d'administració i serveis del centre que sigui com a mínim el 10 % del total de la junta.

A continuació es poden consultar les composicions actuals de cada junta de facultat:


Juntes de facultat:

Facultat de Biociències
Facultat de Ciències
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències de l'Educació
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Facultat de Dret
Escola d’Enginyeria
Facultat d’Economia i Empresa
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Medicina
Facultat de Psicologia
Facultat de Traducció i Interpretació
Facultat de VeterinàriaDegans i directors d'escola:
Accedir a la pàgina de detall