Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. En són membres els representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’imparteixen a la Facultat.
Són competències de la Junta de Facultat:

 • Elaborar, aprovar i modificar el Reglament de la Facultat.
 • Convocar les eleccions a degà o degana.
 • Elegir i revocar el degà o degana.
 • Vetllar per l’execució de les polítiques d’actuació de la Facultat.
 • Elaborar els projectes i les modificacions de plans d’estudis.
 • Aprovar el pla docent i vetllar per l’organització de la docència.
 • Resoldre, a proposta dels coordinadors d’estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l’adjudicació de docència d’assignatures.
 • Participar en l’elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions existents.
 • Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l’aplicació d’aquest pressupost al final de cada exercici.
 • Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i de l’adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.
 • Vetllar pel bon funcionament dels serveis i dels equipaments propis de la Facultat i conèixer l’ús que se’n fa.
 • Proposar el nomenament de doctors honoris causa.
 • Crear comissions.

Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables
 

DOCUMENT COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE FACULTAT DE VETERINÀRIA