Junta electoral

Informació i composició

Junta electoral de la Facultat de Veterinària

La Junta Electoral de la Facultat està formada per cinc membres i les seves  respectives persones suplents: el secretari o secretària de la Facultat —que n’és membre nat i la presideix—, un o una membre del PDI amb vinculació permanent, un o una membre del PDI amb vinculació temporal, un o una estudiant i un o una membre del PAS, elegits mitjançant un sorteig que té lloc cada dos anys, durant el mes de gener, d’entre els i les membres de la Facultat.

La Junta, que es renova bianualment al mes de gener, és l’encarregada d’aplicar i interpretar les normes que regeixen els processos electorals que es duguin a terme en la Facultat, proclamar la llista definitiva dels candidats i els resultats definitius i resoldre les reclamacions o impugnacions sobre qualsevol afer relatiu al procés electoral. 

COMPOSICIÓ

Segons el sorteig realitzat el 29 de gener de 2024, els i les membres són actualment:

  1. PRESIDENTA: Lourdes Abarca. Suplent: Xavi Manteca                              
  2. PDI amb vinculació permanent: María Dolores Fontdevila Palau. Suplent: Francesc Accensi Alemany
  3. PDI  amb vinculació temporal: Marta Leiva Repiso. Suplent: Blanca Mallafré Torrell
  4. PTGAS: Laura Nicolás Maroto. Suplent: Carlo Godoy Olivares
  5. ESTUDIANTAT: Llorenç Trelis Alimon. Suplent: Bel Gámez Fornes

Informació sobre les eleccions: https://webs.uab.cat/evot/evot-centres/