Comissions de Seguiment Acadčmic i Qualitat

Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat
 
Les funcions de les Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat són:
· Vetllar perquè s’apliquin correctament els plans d’estudis.
· Analitzar els plans d’estudis i presentar al degà o degana les propostes i les modificacions que creguin convenients.
· Vetllar pel compliment i la qualitat correctes de les tasques docents, i establir els mecanismes perquè aquestes es facin adequadament.
· Assegurar l’homogeneïtat i la coordinació, en cada curs, dels programes i les orientacions de les matèries dels plans d’estudis.
· Endegar la solució dels problemes i les queixes dels membres de la Facultat sobre qüestions de docència i proposar les actuacions pertinents a les instàncies superiors perquè les avaluïn.
· Donar el vistiplau als plans docents, fer un seguiment de l’evolució del semestre i una avaluació de conjunt al final de cada semestre.
· Altres funcions que els pugui encomanar la Junta de Facultat en l’àmbit de la docència i l’ordenació acadèmica.

Composició CSAQ-Ciència i Tecnologia dels Aliments

MEMBRES NATS
 

Bibiana Juan Godoy Coordinadora del Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ana M. Ortuño Romero Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat
Concepció Palazón Aviño Gestora Acadèmica

Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Professorat
 
 
M. Manuela Hernández Herrero Representant del Dept. Ciència Animal i dels Aliments
M. Rosa Bragulat Arara Representant del Dept. Sanitat i d’Anatomia Animals
Anna M. Bassols Teixidó  Representant de les Unitats Departamentals
Eva Castells Caballé        Representant de les Unitats Departamentals
              
Alumnat
 
Alejandro Ferigle
Marcel Llargués
Marc Vives
 
Composició CSAQ_Veterinària

MEMBRES NATS
 
Carmen Díaz-Bertrana Sánchez        Coordinadora del Grau de Veterinària
Ana M. Ortuño Romero Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat
Concepció Palazón Aviño Gestora Acadèmica

         
Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Professorat
 
M. Dolors Izquierdo Tugas Representant del Dept. Ciència Animal i dels Aliments
Jaume Martorell Monserrat Representant del Dept. Medicina i Cirurgia Animals
Margarita Martín Castillo Representant del Dept. Sanitat i d’Anatomia Animals
Francesc Padrós i Bover Representant de les Unitats Departamentals

Alumnat
 
Josep Estruch                                                            
Sergi Olvera
Mar Casals