Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat

Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat

Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat
 
Les funcions de les Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat són:
· Vetllar perquè s’apliquin correctament els plans d’estudis.
· Analitzar els plans d’estudis i presentar al degà o degana les propostes i les modificacions que creguin convenients.
· Vetllar pel compliment i la qualitat correctes de les tasques docents, i establir els mecanismes perquè aquestes es facin adequadament.
· Assegurar l’homogeneïtat i la coordinació, en cada curs, dels programes i les orientacions de les matèries dels plans d’estudis.
· Endegar la solució dels problemes i les queixes dels membres de la Facultat sobre qüestions de docència i proposar les actuacions pertinents a les instàncies superiors perquè les avaluïn.
· Donar el vistiplau als plans docents, fer un seguiment de l’evolució del semestre i una avaluació de conjunt al final de cada semestre.
· Altres funcions que els pugui encomanar la Junta de Facultat en l’àmbit de la docència i l’ordenació acadèmica.
 

Comissió de Seguiment Acadèmic i de Qualitat del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Membres nats:

 • Coordinació del Grau en CTA: Marta Capellas
 • Vicedeganat d’Afers Acadèmics i Qualitat: Xavier Manteca
 • Responsable Gestió Acadèmica: Esteban Alcántara

Membres escollits per la Junta de Facultat:

Professorat de la titulació

 • Maria Manuela Hernández
 • Gemma Castellà
 • Anna Bassols, suplent: Joaquin Ariño
 • Bibiana Juan

Alumnat de la titulació

 • Arnau Galvany
 • Mar Gómez Hernández
 • Vicky Soulere

 

Comissió de Seguiment Acadèmic i de Qualitat del Grau en Veterinària

Membres nats:

 • Coordinació del Grau en Veterinària: Anna Andaluz
 • Vicedeganat d’Afers Acadèmics i Qualitat: Xavier Manteca
 • Responsable Gestió Acadèmica: Esteban Alcántara

Membres escollits per la Junta de Facultat:

Professorat

 • Dept. Medicina i Cirurgia dels Aliments: Jaume Martorell, suplent: Teresa Mogas
 • Dept. Sanitat i d’Anatomia Animals: Enric Mateu, suplent: Alberto Allepuz
 • Dept. Ciència Animal i dels Aliments: Artur Xavier Roig, suplent: Susana Martín
 • Unitat Departamentals (BAVE): Eva Castells, suplent: Alehí Rodríguez

Alumnat de la titulació

 • Gina Torrents, suplent: Pau Sabrià
 • Aniol Freixas
 • Emma Regina Cortals