Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat

Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat
 
Les funcions de les Comissions de Seguiment Acadèmic i Qualitat són:
· Vetllar perquè s’apliquin correctament els plans d’estudis.
· Analitzar els plans d’estudis i presentar al degà o degana les propostes i les modificacions que creguin convenients.
· Vetllar pel compliment i la qualitat correctes de les tasques docents, i establir els mecanismes perquè aquestes es facin adequadament.
· Assegurar l’homogeneïtat i la coordinació, en cada curs, dels programes i les orientacions de les matèries dels plans d’estudis.
· Endegar la solució dels problemes i les queixes dels membres de la Facultat sobre qüestions de docència i proposar les actuacions pertinents a les instàncies superiors perquè les avaluïn.
· Donar el vistiplau als plans docents, fer un seguiment de l’evolució del semestre i una avaluació de conjunt al final de cada semestre.
· Altres funcions que els pugui encomanar la Junta de Facultat en l’àmbit de la docència i l’ordenació acadèmica.

Composició CSAQ-Ciència i Tecnologia dels Aliments

MEMBRES NATS
 

Bibiana Juan Godoy Coordinadora del Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Mª Dolors Izquierdo Tugas Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat
Concepció Palazón Aviño Gestora Acadèmica

Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Professorat
 
 
M. Manuela Hernández Herrero Representant del Dept. Ciència Animal i dels Aliments
M. Rosa Bragulat Arara Representant del Dept. Sanitat i d’Anatomia Animals
Anna M. Bassols Teixidó  Representant de les Unitats Departamentals
Eva Castells Caballé        Representant de les Unitats Departamentals
              
Alumnat
 
Lucas Vallejo Medina
Núria de Francisco Camprubí
Helena Merino Mateu
 
Composició CSAQ_Veterinària

MEMBRES NATS
 
Carmen Díaz-Bertrana Sánchez        Coordinadora del Grau de Veterinària
Mª Dolors Izquierdo Tugas Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat
Concepció Palazón Aviño Gestora Acadèmica

         
Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Professorat
 
Susana Martín Orúe Representant del Dept. Ciència Animal i dels Aliments
Jaume Martorell Monserrat Representant del Dept. Medicina i Cirurgia Animals
Margarita Martín Castillo Representant del Dept. Sanitat i d’Anatomia Animals
Francesc Padrós i Bover Representant de les Unitats Departamentals

Alumnat
 
Eric O’shee i Sánchez                                                          
Ferran Simón Comellas