Comissió de Màster

Les funcions de la Comissió de Màster són:
· Analitzar els plans d’estudis i presentar al degà o degana les propostes i les modificacions que creguin convenients.
· Analitzar les propostes de formació continuada rebudes i informar-ne.
· Donar suport als màsters adscrits a la Facultat i fer-ne un seguiment al final del curs.
· Altres funcions que els pugui encomanar la Junta de Facultat en l’àmbit dels màsters.

Composició de la Comissió de Màster

MEMBRES NATS

Mª Dolors Izquierdo Tugas Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat
Antonio J. Trujillo Coordinador de Màster
Laila Darwick Coordinadora de Màster
Margarita Martín Castillo Director del Dept. de Sanitat i d’Anatomia Animals
José Francisco Pérez Director del Dept. de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Concepció Palazón Aviño Gestora Acadèmica
 
Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Professorat
 
Jesús Piedrafita Arilla
Roser Sala Pallarés
Natália Majó Masferrer
 
Alumnat
 
Zaida Liliana Cárdenas Contreras