Comissió de Màster

Comissió de Màster

Les funcions de la Comissió de Màster són:
· Analitzar els plans d’estudis i presentar al degà o degana les propostes i les modificacions que creguin convenients.
· Analitzar les propostes de formació continuada rebudes i informar-ne.
· Donar suport als màsters adscrits a la Facultat i fer-ne un seguiment al final del curs.
· Altres funcions que els pugui encomanar la Junta de Facultat en l’àmbit dels màsters.

Comissió de Màster

Membres nats:

 • Vicedeganat d’Afers Acadèmics i Qualitat: Xavier Manteca, president
 • Responsable Gestió Acadèmica: Esteban Alcántara, secretari o a qui delegui
 • Coordinació de Màster: Laila Darwich
 • Coordinació de Màster: Antonio J. Trujillo
 • Coordinació de Màster: Jesús Ruberte
 • Coordinació de Màster: Fèlix García
 • Coordinació de Màster: Patrocinio Vergara
 • Coordinació de Màster: Xavier Manteca
 • Direcció del Dept. de Sanitat i d’Anatomia d’Animals: Laila Darwich
 • Direcció del Dept. de Ciència Animal i dels Aliments: M. Dolors Izquierdo
 • Direcció del Dept. De Medicina i Cirurgia Animals: Josep Pastor

Membres escollits per la Junta de Facultat:

Professorat vinculat als Màsters

 • Manuel Castillo
 • Oriol Talló
 • Roser Sala Pallarès

Alumnat de Màster

 • Evelin Ruiz