Comissió d'Economia i Serveis

Comissió d'Economia i Serveis

Les funcions de la Comissió d’Economia i Serveis són:
· Elaborar anualment la previsió pressupostària de la Facultat i qualsevol altra programació econòmica.
· Proposar la distribució dels fons per a inversions adjudicats a la Facultat, i també la manera de gestionar-los i d’administrar-los.
· Supervisar el bon funcionament dels serveis i els equipaments propis de la Facultat.
·  Estudiar i analitzar la globalitat de les necessitats dels serveis i dels equipaments, i fer les propostes pertinents a la Junta de Facultat.
· Qualsevol altra funció relacionada amb l’administració i la gestió dels serveis i dels equipaments que li atorgui la Junta de Facultat.
 

Comissió d’Economia i Serveis

Membres nats:

 • Responsable Administració de Centre: Fernando Kohn
 • Vicedeganat d’Economia, Serveis i Infraestructures: Joaquim Segalés
 • Responsable Gestió Econòmica: Javier Angles
 • Coordinació del Grau en Veterinària: Anna Andaluz
 • Coordinació del Grau en CTA: Marta Capellas
 • Direcció del Dept. de Medicina i Cirurgia Animals: Josep Pastor
 • Direcció del Dept. de Sanitat i d’Anatomia d’Animals: Laila Darwich
 • Direcció del Dept. de Ciència Animal i dels Aliments: M. Dolors Izquierdo
 • Coordinació Unitats Departamentals: Maria Constenla

Membres escollits per la Junta de Facultat:

Serveis Suport a la Docència i la Recerca

 • Alberto Marco Valle

Alumnat

 • Grau en Veterinària: Oriol Altés
 • Grau en CTA: Daphne Bernardo Rodríguez 

Personal d’Administració i Serveis

 • Consol Ruiz, suplent: Laura Nicolàs