Comissió d'Economia i Serveis

Comissió d'Economia i Serveis

Les funcions de la Comissió d’Economia i Serveis són:
· Elaborar anualment la previsió pressupostària de la Facultat i qualsevol altra programació econòmica.
· Proposar la distribució dels fons per a inversions adjudicats a la Facultat, i també la manera de gestionar-los i d’administrar-los.
· Supervisar el bon funcionament dels serveis i els equipaments propis de la Facultat.
·  Estudiar i analitzar la globalitat de les necessitats dels serveis i dels equipaments, i fer les propostes pertinents a la Junta de Facultat.
· Qualsevol altra funció relacionada amb l’administració i la gestió dels serveis i dels equipaments que li atorgui la Junta de Facultat.
 
Composició de la Comissió d’Economia i Serveis

MEMBRES NATS
 

Enric Mateu de Antonio Vicedegà d’Economia, Serveis i Infraestructures
Fernando Kohn Administrador de Centre
Sílvia Martínez-Quintanilla Gestora Econòmica
Carmen Díaz-Bertrana Coordinadora del Grau de Veterinària
Bibiana Juan Godoy Coordinadora del Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Eduardo José Cunilleras Director del Dept. de Medicina i Cirurgia Animals
José Francisco Pérez Director del Dept. de Ciència Animal i dels Aliments
Margarita Martín Castillo Director del Dept. de Sanitat i d’Anatomia Animals
Anna Puigdemont Coordinadora de les Unitats Interdepartamentals


Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Alumnat
 

Samuel Sopena Muñoz  Grau de Veterinària
Marcel Llargués  Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments


PAS
 
Consol Ruíz
 
Professorat
 
Alberto Marco Valle