Equip de deganat

Equip de deganat


El Degà o Degana i l'Equip de Deganat. El Degà o Degana, elegit per la Junta de Facultat, té un mandat de tres anys, i es fa responsable de proposar als que seran membres de l'Equip de Deganat. El Degà o Degana exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat amb el suport del seu equip, és responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre i és la representant de la Facultat.  
 

EQUIP

Degà: Manel López Béjar
  
Secretària i Vicedegana d'Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives: Lourdes Abarca
Vicedegà d'Afers Acadèmics i de Qualitat: Francesc Xavier Manteca
Vicedegà d'Economia, Serveis i Infraestructures: Joaquim Segalés
Coordinadora del Grau de Veterinària: Anna María Andaluz
Coordinadora de la Titulació de Ciència i Tecnologia del Aliments: Marta Capellas
Coordinadora d'Intercanvis i Relacions Internacionals: Montserrat Rivera del Álamo
Administrador de centre: Fernando Kohn

Són funcions de la Facultat:
 • Elaborar i revisar els plans d’estudis propis, d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Universitat.
 • Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments o de supressió de titulacions existents.
 • Col·laborar en l’organització d’activitats de postgrau i de formació continuada.
 • Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels ensenyaments que s’hi imparteixen, i vetllar pel compliment de les obligacions docents del professorat.
 • Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis que són competència seva.
 • Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Facultat, en els termes que preveu el títol III dels Estatuts.
 • Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
 • Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d’assegurar la coordinació de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
 • Formular als departaments suggeriments en matèria d’aplicació i de desenvolupament dels plans d’estudis.
 • Proposar al Consell de Govern, per raons d’eficiència docent, la creació de seccions que coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions.
 • Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, el trasllat d’expedients, les convalidacions i altres processos de gestió acadèmica.
 • Participar en els processos d’avaluació de la qualitat i promoure la millora de la qualitat de les activitats d’ensenyament.
 • Promoure activitats culturals, formatives i d’extensió universitària.
 • Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
 • Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
 • Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixin.

 


El govern de la Facultat de Veterinària s'estructura en els òrgans següents:

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat. En són membres els representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’imparteixen a la Facultat.

El/la Degà/ana i l'Equip de Deganat. El/la Degà/ana, elegida per la Junta de Facultat, té un mandat de tres anys, i és la responsable de proposar als que seran membres del Equip de Deganat. El/la degà/ana exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat amb el suport del seu equip, és responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre i és la representant de la Facultat. 
Les Comissions delegades de Junta es regeixen, pel que fa a la constitució, la convocatòria, el quòrum, les votacions i l’adopció d’acords, amb les mateixes normes de funcionament de la Junta de Facultat.Les comissions permanents de la Facultat són:

 • Una Comissió de Seguiment Acadèmic i de Qualitat per a cadascun dels graus que s’imparteixin al centre
 • La Comissió de Màster.
 • La Comissió d’Estudiants.
 • La Comissió d’Economia i Serveis.
 • La Comissió d'Igualtat

La Facultat compta també amb un Administrador de Centre, que té al seu càrrec la gestió del PAS i de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis. De l'Administració de Centre en depèn la Gestió Acadèmica, la Gestió Econòmica, el Suport Logístic i Punt d'Informació i els suports departamentals.

El reglament que regula l'organització, la composició i les funcions específiques de la Facultat de Veterinària i dels seus òrgans de govern es pot consultar aquí: Reglament

Per a posar-vos en contacte amb el Deganat de la Facultat:

Secretària del Deganat
Telèfon: 3883 (935813883)
Email: dg.veterinariaarrobauab.cat