Pla Estratègic de la Facultat

Pla Estratègic de la Facultat

VISIÓ

Ser un centre de referència nacional i internacional en la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els àmbits de la veterinària i de la tecnologia alimentària, de manera compromesa amb la societat, i amb els objectius de formar ciutadans que siguin professionals excel·lents i contribuir al desenvolupament científic, tecnològic i social fent un ús eficient dels recursos necessaris. 

 
MISSIÓ

Formar professionals de prestigi en els àmbits de la veterinària i de la ciència i la tecnologia dels aliments que responguin a les necessitats de la societat, contribuir a l’avenç científic i donar suport cientificotècnic de qualitat a les necessitats del sector. 


VALORS

Facultat pública al servei de la societat i compromesa amb l’ús eficient dels recursos públics. 
 
Sentiment de pertinença de tots els col·lectius que integren la Facultat (PDI, PAS i estudiants), el qual facilita el treball en equip per assolir objectius comuns. 
 
Accions desenvolupades amb compromís, responsabilitat, integritat, conducta ètica i transparència. 
 
Cerca constant de la qualitat i l’excel·lència, tant en la docència com en la recerca i la transferència, gràcies al seu caràcter innovador i proactiu.
 
Respecte a les persones, atenent les necessitats tant individuals com col·lectives de tots els integrants de la Facultat (PDI, PAS i estudiants). 
 
Interacció i col·laboració amb l’entorn, així com amb altres centres i institucions tant nacionals com internacionals. 


OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Eix 1. Docència
 
Formar professionals excel·lents en els àmbits de la veterinària i la ciència i la tecnologia dels aliments.
Optimitzar els recursos materials i humans per tal de garantir una docència de qualitat.
Potenciar la formació de postgrau.
 
 
 
Eix 2. Recerca i transferència
 
Impulsar les activitats de recerca i de transferència que es fan a la Facultat.
Millorar els serveis i les infraestructures que donen suport a la recerca i la transferència.
Donar suport als serveis cientificotècnics ubicats al centre.
 
Eix 3. Gestió
 
Promoure la millora en les tasques de gestió.
Reforçar el sistema intern de garantia de qualitat.
 
Eix 4. Visualització i internacionalització
 
Augmentar la visibilitat de la Facultat tant a escala nacional com internacional.
Impulsar la mobilitat d’estudiants, PAS i PDI.
Potenciar la docència en anglès.
 
Eix 5. Comunitat
 
Millorar l’atenció al benestar i la seguretat de l’alumnat.
Millorar l’atenció al benestar i la seguretat del PAS i del PDI.


ACCIONS I SEGUIMENT

EIX ESTRATÈGIC 1. DOCÈNCIA

Objectiu 1.1. Formar professionals excel·lents en els àmbits de la veterinària i la ciència i la tecnologia dels aliments

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
1.1.1. Crear els comitès assessors amb professionals externs en els àmbits de la veterinària i de la ciència i la tecnologia dels aliments per tal de copsar les necessitats del sector. Establir un calendari de reunions.
Valoració de les possibles millores introduïdes en els estudis mitjançant:
El seguiment de la inserció laboral dels nous titulats.
El feed-back de les empreses un cop els estudiants han fet el pràcticum.
Nombre d’iniciatives reconegudes i implementades.
1.1.2. Potenciar el vincle dels antics alumnes amb la Facultat a través de la xarxa Alumni i elaboració d’un pla de seguiment de la inserció laboral dels nous titulats.
Evolució del nombre d’antics alumnes registrats a la xarxa Alumni (Veterinària).
Evolució del nombre d’alumnes dels quals coneixem la trajectòria laboral. 
 
1.1.3. Potenciar la inserció laboral dels nous titulats estrenyent el vincle de la Facultat amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB i les institucions i les entitats del sector. Seguiment de la inserció laboral dels nous titulats.
1.1.4. Fer sessions d’orientació professional dirigides a l’alumnat dels graus i presentades per professionals dels diferents àmbits. Evolució de les matriculacions en les assignatures optatives.
1.1.5. Establir un pla de seguiment de l’evolució dels estàndards de qualitat marcats per les agències avaluadores autonòmiques, nacionals i internacionals, per millorar els estudis que s’imparteixen al centre. Millores introduïdes en els estudis per tal d’assolir els nous estàndards de qualitat marcats.
1.1.6. Impulsar la coordinació horitzontal i vertical dels continguts de les matèries mitjançant reunions específiques. Valoració de les possibles millores introduïdes en els estudis derivades dels acords presos en les reunions esmentades. 
1.1.7. Fomentar, a través de la Comissió d’Innovació Docent, la millora en les metodologies d’avaluació emprades i la seva programació.  Informe anual dels mètodes d’avaluació emprats per a les assignatures i de la seva programació.
1.1.8. Potenciar la introducció de noves metodologies docents mitjançant sessions i tallers específics organitzats a la Facultat. Seguiment dels canvis fets en les assignatures pel que fa a la metodologia docent utilitzada.
1.1.9. Modificar les enquestes de satisfacció de les assignatures que fa el centre per tal de poder extreure’n conclusions clares. Promoure la participació dels estudiants millorant tant l’accessibilitat a les enquestes esmentades com els terminis establerts per poder accedir-hi.
Seguiment de les possibles deficiències detectades en les assignatures i les propostes de millora.
Índex de participació dels estudiants.
1.1.10. Elaborar un pla que permeti fer un seguiment de les empreses i les entitats en les quals els estudiants duen a terme les pràctiques externes. 
Valoració per part dels alumnes de l’empresa o entitat en la qual han fet les pràctiques.
Valoració per part del professor tutor de l’empresa o entitat en la qual l’estudiant ha fet les pràctiques.
1.1.11. Promoure accions a través de la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria, col·legis oficials i altres institucions, que tinguin per objectiu incrementar en 30 crèdits ECTS la durada dels estudis de Veterinària. Nombre d’accions desenvolupades i consecució de l’objectiu.


Objectiu 1.2. Optimitzar els recursos materials i humans per tal de garantir una docència de qualitat

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
1.2.1. Potenciar la utilització dels espais de la Facultat per a jornades, congressos, tallers i altres tipus d’actes i reunions. Elaborar un tríptic informatiu amb les tarifes de lloguer dels espais disponibles del centre per fer-ne difusió. Evolució de la captació de recursos externs.
1.2.2. Elaborar un nou model de distribució del pressupost del centre per tal de donar resposta a les necessitats de les diferents assignatures. Valoració de les millores introduïdes en les pràctiques programades en les diferents assignatures mitjançant els resultats de les enquestes de satisfacció fetes als alumnes i reunions específiques amb els professors responsables d’aquestes assignatures. 
1.2.3. Fer reunions amb directors de departament per fer el seguiment de l’evolució de les plantilles de PDI i donar suport a les seves peticions. Valoració de l’adequació de la plantilla de PDI d’acord amb les necessitats docents.
1.2.4. Elaborar un informe de les necessitats de PAS per tal de donar suport a les pràctiques que es fan en els estudis. Anàlisi dels resultats derivats de l’informe amb directors de departament per crear estratègies que permetin obtenir els recursos necessaris.
1.2.5. Crear un repositori de material necessari per a pràctiques per tal que els estudiants no l’hagin de comprar. Valoració de la gestió del repositori i del seu ús.
1.2.6. Potenciar el Programa de Donació de Cossos d’Animals. Evolució del nombre d’animals registrats al programa.
1.2.7. Establir un pla que permeti l’adquisició d’equipament per a docència. Registre de l’equipament adquirit a través d’aquest pla.
1.2.8.  Potenciar la Biblioteca Digital Veterinària de la UAB en dos eixos: accés obert i accés en xarxa UAB.
Nombre de recursos incorporats en obert.
Nombre de col·leccions creades.
Col·leccions digitalitzades: d’analògic a digital.
Títols adquirits anualment per compra.


Objectiu 1.3. Potenciar la formació de postgrau

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
1.3.1.  Cercar àmbits estratègics i fons d’ingressos per a la creació de nous màsters i cursos de postgrau mitjançant reunions amb el Consell Assessor Professional Extern i la creació de sinergies amb institucions i entitats del sector. Nombre d’accions dutes a terme.
1.3.2.  Crear nous màsters i cursos de postgrau que responguin a les necessitats del sector. Nombre de títols de postgrau de nova creació.
1.3.3.  Elaborar un tríptic informatiu sobre la formació de postgrau que es fa al centre per fer-ne difusió entre les institucions i les entitats del sector. Evolució del nombre d’alumnes matriculats a la formació de postgrau que s’imparteix en el centre.
1.3.4.  Impulsar la formació de postgrau en línia mitjançant reunions específiques amb el PDI del centre. Nombre de cursos de postgrau en línia creats.


EIX ESTRATÈGIC 2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA
 
Objectiu 2.1. Impulsar les activitats de recerca i transferència que es duen a terme a la Facultat

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
2.1.1. Fer reunions específiques i activitats de divulgació per a la interacció dels grups consolidats de recerca i serveis del centre. Nombre de sinergies creades entre els grups consolidats de recerca.
2.1.2  Establir un eix de col·laboració entre la Facultat i l’FHCV, pel que fa a recerca i transferència de coneixement, mitjançant reunions específiques. Avaluar el nombre de col·laboracions creades.


Objectiu 2.2. Millorar els serveis i les infraestructures que donen suport a la recerca

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
2.2.1.  Elaborar un informe sobre la utilització dels serveis comuns ja existents en el centre (aigua destil·lada, nitrogen líquid, etc.) per optimitzar-la, i valorar la necessitat de crear nous serveis comuns. Anàlisi dels resultats derivats de l’informe i valoració de possibles millores.
2.2.2. Elaborar un catàleg dels equipaments existents al centre. Fer el seguiment dels equipaments compartits entre departaments i de la seva utilització per establir un pla de renovació. Anàlisi dels resultats derivats de l’informe i creació del pla de renovació.
2.2.3.  Millorar les infraestructures singulars que donen suport a la recerca mitjançant accions conjuntes entre el Deganat i els directors del Servei de Granges i Camps Experimentals i la Planta de Tecnologia dels Aliments. Nombre d’accions dutes a terme i millores introduïdes.
2.2.4. Afavorir la incorporació en obert de la producció científica del professorat (publicacions i dades de recerca).
Nombre de documents incorporats en obert.
Nombre de grups de recerca creats al DDD.
Nombre de dades de recerca incorporades en obert.


Objectiu 2.3. Donar suport als serveis cientificotècnics ubicats a la Facultat

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
2.3.1.  Elaborar un catàleg dels serveis cientificotècnics i laboratoris de prestació de serveis (LPS) per fer-ne difusió entre institucions i entitats del sector. Valoració, amb els responsables dels serveis esmentats, de l’evolució de la facturació.


EIX ESTRATÈGIC 3. GESTIÓ

Objectiu 3.1. Promoure la millora en les tasques de gestió

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
3.1.1.  Definir els drets i els deures dels professors responsables de les assignatures, dels coordinadors de curs i dels coordinadors de pràctiques. Elaboració del document per a l’aprovació a la Junta de Facultat.
3.1.2.  Elaborar un protocol per a la gestió de la planificació docent. Definir les responsabilitats per a cadascun dels processos. Elaboració del protocol per a l’aprovació a la Junta de Facultat.
3.2.1.  Revisar el sistema intern de garantia de qualitat (SIGQ) per millorar-ne el rendiment. Definició de les responsabilitats per a cadascun dels processos, actualització i simplificació dels indicadors.


Objectiu 3.2. Reforçar el sistema intern de garantia de qualitat

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
3.2.2.  Fer un seguiment anual de l’evolució dels indicadors del SIGQ per a la implementació de millores. Nombre de millores introduïdes derivades del seguiment del SIGQ.


EIX ESTRATÈGIC 4. VISUALITZACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

Objectiu 4.1. Augmentar la visibilitat de la Facultat tant a escala nacional com internacional

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
4.1.1.  Potenciar la difusió de l’activitat de postgrau que s’imparteix al centre a través de diferents canals de comunicació per tal d’arribar a entitats i institucions del sector. Evolució del nombre d’alumnes matriculats a la formació de postgrau que s’imparteix en el centre.
4.1.2.  Potenciar l’activitat que es desenvolupa en els serveis cientificotècnics i els laboratoris de prestació de serveis (LPS) a través de diferents canals de comunicació per tal d’arribar a entitats i institucions del sector. Valoració, amb els responsables dels serveis cientificotècnics, de l’evolució de la facturació.
4.1.3.  Potenciar que es duguin a terme a la Facultat sessions, jornades, tallers i altres tipus d’actes i reunions organitzats per institucions i entitats del sector. Nombre d’actes duts a terme.
4.1.4.  Impulsar la formació de postgrau en línia mitjançant reunions específiques amb el PDI del centre. Nombre de cursos en línia creats.


Objectiu 4.2. Potenciar la docència en anglès

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
4.2.1.  Potenciar la participació del PDI en cursos específics per a la docència en anglès. Nombre de membres del PDI que han participat en els cursos.
4.2.2.  Potenciar l’obtenció del certificat de capacitació per impartir docència en anglès per part del PDI. Nombre de membres del PDI que tenen el certificat.
4.2.3.  Incrementar la docència en anglès en els estudis que s’imparteixen al centre garantint-ne la qualitat. Evolució del nombre d’hores impartides en anglès en els estudis (graus, màsters oficials i cursos de postgrau).


Objectiu 4.3. Impulsar la mobilitat d’estudiants, PAS i PDI

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
4.3.1.  Elaborar un informe que reculli el nombre d’estudiants i membres del PAS i del PDI participants en els corresponents programes de mobilitat durant els darrers tres anys. Presentació de l’informe a la Junta de Facultat.
4.3.2.  Fer un estudi sobre els interessos que puguin tenir altres facultats de l’àmbit en el nostre centre per tal de crear estratègies que permetin incrementar el nombre d’estudiants i membres del PDI dels programes de mobilitat. Potenciar l’oferta d’assignatures optatives impartides totalment en anglès. Evolució del nombre d’estudiants i membres del PDI de programes de mobilitat que venen a la UAB.
4.3.3.  Potenciar la mobilitat entre els estudiants del centre mitjançant sessions informatives específiques. Evolució del nombre d’estudiants de programes de mobilitat que envia la UAB.
4.3.4.  Millorar els canals de comunicació pel que fa als ajuts per a mobilitat del PAS i el PDI. Evolució del nombre de membres del PAS i del PDI de programes de mobilitat que envia la UAB.


EIX ESTRATÈGIC 5. BENESTAR I SEGURETAT DE LA COMUNITAT

Objectiu 5.1. Millorar l’atenció al benestar i la seguretat dels estudiants

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
5.1.1.  Adaptar el pla d’acció tutorial (PAT) del centre al PAT marc de la UAB. Aprovació a la Junta de Facultat de l’adaptació del PAT.
5.1.2.  Elaborar un protocol d’actuació per atendre les necessitats d’estudiants amb situacions especials. Presentació a la Junta de Facultat i difusió del protocol al PDI.
5.1.3.  Millorar la seguretat als laboratoris i a les infraestructures singulars on es duen a terme les pràctiques.
Sessions informatives específiques.
Publicació dels guions de pràctiques amb les corresponents mesures de seguretat.
Elaboració de tests per a l’alumnat.
Implantació de les millores proposades d’acord amb les avaluacions dels espais docents on es fan les pràctiques. 
5.1.4.  Millorar la programació acadèmica de les activitats docents. Anàlisi anual de la càrrega docent (presencial i no presencial) que suposa la programació desenvolupada.
5.1.5.  Millorar els espais utilitzats per les associacions d’estudiants del centre. Valoració de les propostes de millora presentades. Seguiment de les millores introduïdes.


Objectiu 5.2. Millorar l’atenció al benestar i la seguretat del PAS i el PDI

ACCIONS INDICADORS DE SEGUIMENT
5.2.1.  Potenciar l’assistència de PAS i PDI a cursos específics sobre seguretat. Nombre de membres del PAS i el PDI que han participat en aquests cursos.