Pla Estratègic de la Facultat

Pla Estratègic de la Facultat

El pla estratègic de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estat elaborat tenint en compte el següents aspectes:

 • Pla estratègic de la UAB.
 • Visió, missió i valors de la Facultat de Veterinària de la UAB.
 • Valoració de la situació actual, incloent la situació sòcio-econòmica, l’entorn en el que ens trobem i l’organització interna del centre.
 • Cap a on volem anar: definició d’objectius i línies estratègiques a seguir.
 • Com hi arribarem: accions que cal endegar per tal d’assolir els objectius proposats.
 • Valoració dels resultats derivats de la implementació del pla i reajustaments en cas que sigui necessari.

Atès que el nostre objectiu no és únicament obtenir petites millores a curt termini, sinó que volem treballar per què la nostra facultat arribi a ser un centre de referència en tots els aspectes, moltes de les accions proposades donaran els seus resultats a llarg termini.

L’elaboració d’aquest pla estratègic ha estat dirigida per l’equip de deganat, responsable de la direcció del centre. Amb l’objectiu de fer partícips a tots els col·lectius integrants de la facultat, una versió no definitiva del pla estratègic va ser presentada als departaments i les unitats departamentals de la Facultat, a les comissions delegades de la Junta de Facultat, als representats del PTGAS i al consell d’estudiants. El document final s’ha redactat amb la voluntat d’incorporar els suggeriments fets per tots els estaments consultats i la versió final va ésser aprovada per la Junta de Facultat del dia 23/02/2024.

Alguns aspectes d’aquest pla estratègic ja estaven inclosos a l’anterior pla, però atès que continuen sent rellevants a hores d’ara, els hem mantingut. D’altres aspectes, però, són nous i responen a les necessitats més actuals del centre i al programa de l’actual equip de deganat.

El pla estratègic s’inicia exposant la VISIÓ, MISSIÓ I VALORS del centre i a continuació s’inclou una breu referència a les línies estratègiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Desprès es defineixen les línies estratègiques a seguir i els objectius de cadascuna d’elles. Finalment s’indiquen les accions concretes que cal engegar per a la consecució dels objectius, així com els indicadors que s’utilitzaran per realitzar el seu seguiment.  

Visió, missió i valors de la Facultat de Veterinària de la UAB

VISIÓ

Ser un centre de referència nacional i internacional en la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els àmbits de la veterinària, la ciència i tecnologia dels aliments i el concepte d’Una Sola Salut, de forma compromesa amb la societat, i amb els objectius de formar excel·lents professionals i contribuir al desenvolupament científic, tecnològic i social fent un ús eficient dels recursos disponibles.

MISSIÓ

Formar professionals de prestigi en els àmbits de la veterinària, la ciència i tecnologia dels aliments i el concepte d’Una Sola Salut que responguin a les necessitats de la societat, contribuir a l’avenç científic, i donar suport cientificotècnic de qualitat a les persones, institucions i empreses vinculades als àmbits esmentats anteriorment.

VALORS

 • Facultat pública al servei de la societat i compromesa amb l’ús eficient dels recursos públics.
 • Sentiment de pertinença de tots els col·lectius que integren la facultat (PDI, PTGAS i estudiants) que facilita el treball en equip per a la consecució d’objectius comuns.
 • Accions realitzades amb compromís, responsabilitat, integritat, conducta ètica i transparència.
 • Cerca constant de la qualitat i l’excel·lència, tant en la docència com en la recerca i transferència, gràcies al seu caràcter innovador i proactiu.
 • Respecte a les persones, tot atenent a les necessitats tant individuals com col·lectives de tots els integrants la nostra facultat (PDI, PTGAS i estudiants).
 • Interacció i col·laboració amb altres centres i institucions tant nacionals com internacionals.

Pla Estratègic de la Facultat de Veterinària

Seguiment anual Pla Estratègic de la Facultat de Veterinària