Comissió d'Estudiants

Comissió d'Estudiants

Les funcions de la Comissió d’Estudiants són:
· Revisar les necessitats procedents del col·lectiu d’estudiants i donar-hi solució.
· Rebre i difondre entre l’alumnat tota la informació existent referent a beques i ajuts.
· Dur a terme les tasques d’organització i extensió cultural universitària que siguin interessants per a la Facultat.
· Col·laborar amb organitzacions d’estudiants estatals i internacionals.
· Altres funcions que li pugui atorgar la Junta de Facultat.

 

Comissió d’Estudiants

Membres nats:

Secretari/ària del Centre i Vicedeganat d’Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives: M. Lourdes Abarca

Membres escollits per la Junta de Facultat:

Professorat

  • Elena Albanell
  • Francesc Accensi

Alumnat

  • Emma Regina Cortals
  • Mar Gómez
  • Oriol Altés

Personal d’Administració i Serveis

  • Vicenç Allué, suplent: Sandra Martínez

Associacions culturals o d’altra índole amb activitat a la Facultat

  • Associació el Musell: Pilar Calvo