Condicions

Informació

La Facultat de Veterinària disposa d’un ampli ventall d’espais dedicats a l’activitat docent, així com per a la realització de cursos, seminaris, reunions i altres activitats que el vostre departament i empresa pugui necessitar: aules, seminaris, sala d'actes, sales de reunions, aules d’informàtica i laboratoris. Tots els espais estan dotats de canó de projecció, pantalla, ordinador i wifi.
 
La reserva inclou l’espai i l'equipament, així com el suport de personal per iniciar l’activitat. El client s’haurà de fer càrrec de la recepció, atenció al públic, lliurament de documentació i control d’entrada de l’activitat. En el moment de finalitzar l’acte l’espai haurà de quedar lliure de material i cartells. En cas que s’hagi de fer algun muntatge previ a l’espai, aquest temps s’haurà d’incloure dins la reserva prèvia. El servei de restauració o càtering serà a càrrec de l’organitzador.

Les condicions de lloguer d’aquests espais seran aplicables per a activitats que es realitzin en horari d’obertura de l’edifici (de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores). Fora d’aquest horari i festius s’hauran d’afegir les despeses de personal, climatització i neteja.

Les tarifes de preus són vigents per curs acadèmic, és per això que els pressupostos es podran incrementar una vegada actualitzada la tarifa (entre setembre i octubre).
 

Activitats internes UAB

Segons el tipus d’activitat, i segons la normativa de lloguer d’espais de la UAB, pot comportar un càrrec, exceptuant:

  • Les activitats acadèmiques relacionades directament amb les titulacions amb preus públics de la UAB (graus, màsters universitaris i doctorats).
  • Actes de graduació i promoció d’aquests estudis
  • Tesis doctorats
  • Activitats relacionades directament amb la gestió i funcionament ordinari de les estructures de gestió administrativa i de serveis de la UAB.
Fora d’aquestes excepcions, s’aplicarà la normativa vigent de lloguer d’espais de la UAB, segons la qual les activitats internes tindran un descompte del 25% sobre el preu de la tarifa.
 

Activitats externes


Les activitats organitzades per usuaris externs podran tenir els descomptes següents:

De 3 a 7 dies: 10%
De 8 a 14 dies: 15% 
A partir del 15 dia en endavant: 20%
Entre 3 i 6 espais en un mateix dia: 10%
7 espais o més en un mateix dia: 20%
           


 
Les activitats amb tarifa d’inscripció i gestionades per PDI o PAS de la UAB, FUAB, PRUAB tindran un descompte del 15%.

Les activitats sense tarifa d’inscripció i gestionades per PDI o PAS de la UAB, FUAB, PRUAB tindran un descompte del 25%.

Els descomptes podran ser acumulables sempre que no superin el 25% sobre la facturació ordinària resultant.

La UAB es reserva el dret a sol·licitar un 25% de l’import total estimat en concepte de dipòsit de garantia, amb els terminis temporals que s’indiquin en cadascú dels casos. Aquest dipòsit es descomptarà de la facturació final i no serà retornat en cas d’anul·lació de la reserva per part del sol·licitant.