Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis.

Són competències de la Junta de Facultat:

a) Elaborar i aprovar el reglament de la Facultat.

b) Convocar les eleccions a degà o degana.

c) Elegir i revocar el degà o degana.

d) Elaborar les polítiques d'actuació de la Facultat i vetllar perquè s'executin.

e) Conèixer i supervisar l'actuació de l'equip de govern de la Facultat.

f) Aprovar el pla docent, vetllar per l'organització de la docència i conèixer l'acompliment docent del professorat.

g) Elaborar i aprovar les propostes de plans d'estudis.

h) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions existents.

i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost al final de cada exercici.

j) Vetllar per l'administració correcta dels recursos, els serveis i els equipaments de la Facultat.

k) Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i de l'adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.

l) Resoldre, a proposta dels coordinadors i coordinadores d'estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l'adjudicació de la docència d'assignatures.

m) Proposar el nomenament de doctors i doctores honoris causa.

n) Crear una junta permanent.

o) Crear comissions.

p) Conèixer i aprovar les propostes d'acords de col·laboració, d'intercanvi i de connexió de la Facultat amb altres organismes docents o professionals.

q) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.