Junta de Facultat

La Junta de la Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis.

Les seves competències estan recollides al Reglament de la Facultat.

La composició de l’actual Junta és el resultat de les eleccions celebrades el novembre del 2022 i de la renovació del sector d'estudiants del 2023. La seva composició, actualitzada el maig de 2024, es pot consultar aquí.

Podeu consultar els acords de la Junta aquí.

Podeu consultar les actes de la Junta aquí.