Junta de Facultat

La Junta de la Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis.

La composició de l’actual Junta és el resultat de les eleccions celebrades el novembre del 2022 i la seva composició es pot consultar aquí.

Són competències de la Junta de Facultat:

a) Elaborar i aprovar el reglament de la Facultat.

b) Convocar les eleccions a degà o degana.

c) Elegir i revocar el degà o degana.

d) Elaborar les polítiques d'actuació de la Facultat i vetllar perquè s'executin.

e) Conèixer i supervisar l'actuació de l'equip de govern de la Facultat.

f) Aprovar el pla docent, vetllar per l'organització de la docència i conèixer l'acompliment docent del professorat.

g) Elaborar i aprovar les propostes de plans d'estudis.

h) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions existents.

i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost al final de cada exercici.

j) Vetllar per l'administració correcta dels recursos, els serveis i els equipaments de la Facultat.

k) Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i de l'adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.

l) Resoldre, a proposta dels coordinadors i coordinadores d'estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l'adjudicació de la docència d'assignatures.

m) Proposar el nomenament de doctors i doctores honoris causa.

n) Crear una junta permanent.

o) Crear comissions.

p) Conèixer i aprovar les propostes d'acords de col·laboració, d'intercanvi i de connexió de la Facultat amb altres organismes docents o professionals.

q) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.