Grup de Relacions amb la Secundària

 • Facilitar elements i eines al professorat de l’ensenyament secundari de matèries relacionades amb les Ciències de la Vida per a la realització de la seva  tasca docent.
 • Potenciar l’organització d’activitats que permetin l’actualització de coneixements del professorat no universitari en el camp de les Ciències de la Vida.
 • Potenciar en activitats amb els estudiants i el professorat de secundària en, per exemple, el context dels actuals programes els programes Ítaca i Argó, Jornades d’Actualització Científica , Olimpíada de Biologia de Catalunya, etc.
 • Enfortir les relacions amb l’Ensenyament Secundari, l’ICE i altres organismes.
 • Generar les sinergies per crear una xarxa de grups de treball que serveixin d’elements de referencia per a l’administració educativa en les qüestions relacionades amb els continguts de l’ensenyament de matèries de les Ciències de la Vida als nivells educatius no universitaris.
 • Promoure un anàlisi reflexiu sobre l’estat d’actualització del coneixement en els curriculars relacionats amb les Ciències de la Vida a l’ensenyament secundari i la seva plasmació en materials docents.

 • Jordi Barbé (coordinador)
 • Sònia Casillas
 • Isidre Gibert

 • Actualització de coneixements de Microbiologia en base al nou currículum de Batxillerat (Novembre-Desembre de 2022)

El dia 22 de setembre del 2022 el DOGC va publicar el decret 171/2022 en el que es recull la nova ordenació dels ensenyaments de batxillera a Catalunya i que va entrar en vigor el mateix curs 22-23.

Aquest nou marc legislatiu introdueix tot un seguit de modificacions dels sabers en diverses matèries entre les que es troba la Biologia en general i dintre d’aquesta l’àmbit de la Microbiologia en particular.

En aquest context, professorat del Departament de Genètica i Microbiologia de la Facultat de Biociències de la UAB va organitzar a través de l’Institut de Ciències de l’Educació de la nostra universitat un curs dirigit a docents de secundaria obligatòria i de Batxillerat amb la finalitat de que es poguessin posar al corrent dels nous conceptes de la Microbiologia introduïts. 

El contingut d’aquest curs, que va tenir lloc entre els mesos de novembre i desembre del 2022, es pot consultar en aquest enllaç.

 

 • Jornada Argó de Biociències (10 i 24 d’octubre de 2023)

Microplàstics i els seus efectes sobre organismes vius (informació)

 

Veieu la participació de la Facultat de Biociències en els diferents programes per a estudiants de secundària:

 

 • Dossier d’actualització de conceptes de Microbiologia

Aquest document s’inclou la formulació correcta i actual de tot un seguit de conceptes de l’àmbit de la Microbiologia que una anàlisi de diversos llibres de text de la matèria de Biologia de Batxillerat ha demostrat que son erronis o obsolets en data de maig del 2021.

Descarrega el document