Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Assessoraments a treballs de recerca

Com funcionen la inscripció i l'assignació dels assessoraments a treballs de recerca? 

El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca de Batxillerat. 

Inscripció

Llistat i descripció de temes proposats per al curs 2023-2024

La inscripció de la 21a edició (2023) estarà oberta fins al 21 de desembre de 2023. 

Per participar en el procés el tutor o tutora del centre de secundària on està matriculat l'estudiant haurà d’omplir el formulari d’inscripció per a assessoraments fent constar les dades, triant un dels temes proposats des del Programa Argó i enviant el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO (els 4 cursos), signat i segellat a argo.ice@uab.cat amb el Tema: Nota mitjana ESO (Assessoraments Argó)

Adjudicació de les places

Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l'alumnat que rebrà l’assessorament, tenint en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius. La resolució es notificarà al centre per correu electrònic a finals de gener de 2024. En cas d'haver estat seleccionat/da, en aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (carta de direcció del centre educatiu i compromís del centre i de l’estudiant). La nota mínima d’ESO per accedir a un assessorament Argó és de 7. 

Cal enviar el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO, signat i segellat a argo.ice@uab.cat amb el Tema: Nota mitjana ESO (Assessoraments Argó). Tant el segell com la signatura han de ser al full on apareixen les notes.

Pla de treball

Una vegada seleccionat l’alumnat, se’l convocarà a la presentació en línia dels assessoraments. També es farà una presentació telemàtica per al professorat de secundària i el professorat assessor de la Universitat. Més endavant es concretaran els dies de reunió per a cada agent. 
Un cop adjudicades les places l’assessor/a de la UAB que ha proposat el tema convocarà una primera reunió de treball (que podrà ser presencial o en línia) amb l’alumnat i el professorat del centre educatiu. En aquesta sessió es concretarà l’enfocament del treball i es proporcionarà bibliografia, recursos i altres mitjans. 
A partir d’aquest moment, el professorat que assessora cada treball donarà resposta a consultes puntuals dels estudiants per correu electrònic o videoconferència. Els assessoraments que requereixin la realització de pràctiques de laboratori, aquestes es realitzaran presencialment a la UAB o als centres adscrits
L'assessorament finalitza al desembre del 2024. 
 

Informació important

El professorat assessor de la UAB té la funció d'expert, orientant el treball i donant indicacions puntuals per al seu bon funcionament, però el seguiment del mateix depèn del tutor o tutora del centre educatiu. 
Durant l’assessorament es faran un mínim de 3 reunions, que poden ser presencials o telemàtiques. 
La persona responsable del treball de recerca de l'estudiant és el tutor o tutora del centre educatiu, el qual haurà d'estar al corrent de totes les reunions i missatges intercanviats amb el tutor o tutora de la UAB. En les reunions és imprescindible que assisteixi l’alumnat assessorat i el tutor/a del centre educatiu. La primera reunió es realitzarà entre febrer i març de 2024. La resta de reunions o contactes s’acordaran amb cada assessor/a de la UAB. 

 

Formulari d'inscripció a treballs individuals

Formulari d'inscripció a treballs en grup
 
Qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir durant aquest procés podeu enviar un missatge a argo.ice@uab.cat.