Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Estades d'estiu per a estudiants de 1r de batxillerat

Estades estiu 1r Batxillerat

Estades d'estiu Argó 2024 - Informació

La UAB ofereix a estudiants que estan cursant 1r de batxillerat la possibilitat de fer una Estada d’Estiu al Campus i de col·laborar en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments, instituts o d’altres centres.

Aquestes estades permeten a l'alumnat apropar-se a l'àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer, comptant amb l’assessorament del professorat universitari. D’aquesta manera l’alumnat comptarà amb una orientació contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional ja que les estades li permetran: 

  • Prendre contacte amb el món universitari i professional i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
  • Adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i al funcionament dels centres i departaments universitaris.
  • Informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional.
  • Iniciar-se en la recerca amb el suport del professorat de la UAB i personal investigador de l'esfera UAB.

Inscripció tancada

La persona tutora del centre educatiu de secundària inscriurà l’alumnat interessat omplint el formulari d’inscripció per a l’Estada d’Estiu (un per a cada estudiant), adjuntant la documentació requerida. 

Per confirmar la inscripció caldrà enviar al correu: argo.ice@uab.cat, el certificat amb la nota mitjana dels 4 cursos de tot l'ESO signat i segellat pel centre.

A més, els centres seleccionats rebran una carta de compromís que requerirà la signatura de la direcció del centre.

La data d’inscripció finalitza el 17 de maig.

Adjudicació de les places

Les places són limitades. Des del Programa Argó es seleccionarà l’alumnat que farà l’Estada d’Estiu. Per fer la selecció es tindrà en compte la qualificació mitjana de l’ESO.

Seguidament, un cop realitzada la selecció, es notificarà al centre i als interessats per correu electrònic que han estat acceptats. En aquest missatge es donaran les indicacions per fer la matrícula i s’enviarà la documentació que s'hi haurà d’adjuntar.

Els estudiants que no realitzin la matrícula en un termini de 7 dies perdran la plaça.

No es faran convenis de pràctiques en empresa per la realització d'aquestes estades.

En el moment de la inscripció caldrà escollir l’àmbit de coneixement en el qual volen participar (Biociències, Ciències, Enginyeries) i després el lloc concret de l'Estada.

En el menú esquerre d'aquesta pàgina trobareu els àmbits.

Les Estades Argó es realitzaran del 25 de juny al 12 de juliol en horari de matins, amb una durada global de 50 hores.

La franja horària de dilluns a dijous dependrà de cada Estada d'Estiu (entre les 9 i les 14 h). Cada dia són 3,5 hores de treball.

Dimarts 25 de juny a les 10 del matí, s'inicien les estades amb una sessió de presentació amb tot l'alumnat participant que es farà a la Sala d'Actes del Rectorat. L’activitat durarà fins les 13:30h. A partir del dia següent l’alumnat anirà directament al lloc on farà l’Estada d’Estiu.

Divendres 28 de juny i 5 de juliol, de 10 a 13:30 h, el Programa Argó organitzarà unes sessions sobre recerca i orientació acadèmica per a tot l'alumnat participant que també es duran a terme a la Sala d'Actes del Rectorat.

Divendres 12 de juliol es farà la cloenda de les Estades d'Estiu. En aquest acte, els estudiants presentaran el que han fet a cada una de les estades i es lliurarà el diploma acreditatiu corresponent.

Preu: 40 €

Es reservaran dues places gratuïtes per a alumnat de centres d'alta complexitat, tenint en compte la nota mitjana de l'expedient.

En el moment de fer la matrícula s'haurà d'adjuntar:

  1. Un document d’autorització del pare/mare o tutor/a legal de l'alumnat menor de 18 i de drets d’imatge degudament omplert i signat.
  2. Un document de compromís de l’alumne/a degudament omplert i signat.
  3. Una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Llistat d’àmbits:

Biociències

Ciències

Enginyeries

 

Un cop formalitzada la matrícula, només es farà la devolució de l'import en els casos de malaltia greu o d'accident i sempre que no hagi començat el curs. El tràmit es farà mitjançant sol·licitud al Registre de la UAB, amb la documentació corresponent que acrediti la situació al·legada.