Els Estudiants

El Consell d'Estudiants de la Facultat de Biociències (CEBio) és el màxim òrgan de representació, debat i coordinació de l'alumnat de la Facultat de Biociències  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Són membres del CEBio, amb veu i vot, els representants de cada grup acadèmic de grau i màster (delegats), així com els membres de la Junta de la Facultat de Biociències. Pot assistir a les sessions del CEBio tot l'alumnat matriculat als ensenyaments impartits per la Facultat.

Junta del CEBio:

  • Xavier Antúnez (Secretari)
  • Robert Vera (Portaveu)
  • Jaume Perez (Tresorer)
  • Àngel Molina (Tresorer)
  • Paula García (Presidenta)

Activitats que organitza el col·lectiu: Setmana Solidària i Biofarra

 

Contacte: consell.estudiants.biociencies@uab.cat 

L'objectiu de l'Assemblea és conscienciar els estudiants sobre el que signifiquen les reformes educatives actuals i portar a l'àmbit de la Facultat diverses problemàtiques que afecten al jovent. En pot formar part tot l'alumnat matriculat als ensenyaments impartits per la Facultat.

Activitats que organitza el col·lectiu: Setmana de la Ciència Crítica

 

Contacte: ass.ciencies@gmail.com

El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l'interlocutor bàsic per millor i afavorir un model integral de formació, en què l'estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació. Els delegats i delegades són triats per tots els membres del grup acadèmic a l'inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Consulta aquí el cens de delegats de la Facultat.

L’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya (ASBTEC) és una entitat professional i juvenil catalana sense ànim de lucre que té com a objectius el desenvolupament de l’emprenedoria en el camp de la biotecnologia a Catalunya, així com la connexió de les diverses persones i organitzacions que en formen part. Constituïda l’any 2005 a la Universitat Autònoma de Barcelona, també proporciona formació contínua en coneixements científics i no científics i l’intercanvi d’experiències en aquest àmbit d’estudi per tal de conscienciar la societat sobre els beneficis que pot aportar-ne la biotecnologia.

Contacte: https://asbtec.cat/