Junta Permanent de Facultat

La Junta Permanent, amb competències delegades de la Junta de Facultat, és l'òrgan ordinari de govern de la Facultat.

La Junta Permanent té delegades totes les competències de la Junta de Facultat, excepte les especificades en els apartats a, c, d i n de l'article 9 del Reglament de la Facultat.