Equip de Deganat

Equip de Deganat

Degà: Isidre Gibert González

Vicedegana d’Alumnat, Ocupabilitat i Comunicació i Secretària de Facultat: Sònia Casillas Viladerrams

Vicedegana de Programació, Mobilitat i Promoció: Aurora Ruiz-Herrera Moreno

Vicedegana d'Afers Acadèmics i de Qualitat: Cristina Maria Pereira dos Santos

Vicedegana d’Economia i d'Infraestructures: Maria Rosario Fernández Gallegos

Secretari de Deganat: Àngel Rodríguez Torrubiano

 

Coordinadores i Coordinadors de Grau

 

Coordinació de Projectes d'Innovació Docent en Biociències: Daniel Yero Corona

Coordinació de Polítiques d'Igualtat: Sandra Saura Mas

Coordinació del Grup de Sostenibilitat: Anselm Rodrigo

Coordinació del Grup de Suport a la Docència de les Ciències de la Vida en l'Ensenyament Secundari: Jordi Barbé


 
Administradora de Centre: Anna Barragán

Gestor Acadèmic: Josep Maria Campuzano Puntí

Gestora Qualitat: Teresa Badia Ricart

Són funcions de la Facultat:
a) Elaborar i revisar els seus plans d’estudis, d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Universitat.
b) Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments. i organitzar activitats de postgrau i de formació continuada.
c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents i l’acompliment de les obligacions docents del professorat.
d) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis que són competència seva.
e) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Facultat, en els termes previstos en el títol III dels Estatuts.
f) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
g) Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d’assegurar la coordinació de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
h) Formular als departaments suggeriments en matèria d’aplicació i desenvolupament dels plans d’estudis.
i) Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d’expedients, convalidacions i altres processos de gestió acadèmica.
j) Promoure la millora de la qualitat de la docència i participar en els processos d’avaluació d’aquesta.
k) Col·laborar amb entitats públiques i privades en el desenvolupament de les activitats de formació i de perfeccionament de la professió dels seus membres, i promoure activitats culturals, formatives i d’extensió universitària.
l) Promoure la participació dels seus membres en els òrgans de representació de la Facultat.
m) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i donar a conèixer la Facultat i les seves activitats a la societat.
n) Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
o) Participar en el procés de creació, modificació i supressió de facultats i escoles, i dels departaments que imparteixin docència a la Facultat.
p) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts, els reglaments de la Universitat o la legislació vigent li atribueixin.

Els Òrgans de Govern de la Facultat de Biociències són: la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el Degà i el seu equip.


Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan màxim de representació de la Facultat. Està format pel Degà, l'equip del deganat, el Secretari de Facultat, una representació del personal acadèmic dels cossos docents universitaris i del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en formació que imparteixen docència al centre, una representació dels estudiants de la Facultat i una representació del personal d'administració i serveis.

Són funcions de la Junta de Facultat, l'elecció del Degà, l'elaboració, l'aprovació i la modificació, si s'escau, del reglament de la Facultat, l'elaboració de les línies generals d'actuació de la Facultat i la supervisió de la gestió dels Òrgans de Govern de la Facultat.

El degà i l'equip deganal

El degà és el representant de la Facultat i, en l'exercici de les seves funcions, actua en el seu nom.

Són funcions del Degà, representar la Facultat dins i fora de la Universitat, dirigir i coordinar el seu equip de govern, convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent, i portar a terme els seus acords.

El degà és elegit per la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la Facultat que pertany als cossos docents universitaris, i és nomenat pel rector.Degà: Isidre Gibert González <Dega.Biociencies@uab.cat>

Secretària i vicedegana d'Alumnat, Ocupabilitat i Comunicació: Sònia Casillas Viladerrams <Sonia.Casillas@uab.cat>

Vicedegana de Programació, Mobilitat i Promoció: Aurora Ruiz-Herrera Moreno <vg.programacio.mobilitat.promocio.bcc@uab.cat>


Vicedegana d'Afers Acadèmics i Qualitat: Cristina Maria Pereira Dos Santos <vg.afers.academics.qualitat.biociencies@uab.cat>


Vicedegana d'Economia i d'Infraestructura: María Rosario Fernandez Gallegos
<vdg.economia.infraestructures.biociencies@uab.cat>

 

Coordinació de Projectes d'Innovació Docent en Biociències: Daniel Yero Corona <Daniel.Yero@uab.cat>

 

Coordinació de Polítiques d'Igualtat: Sandra Saura Mas <Sandra.Saura@uab.cat>

 

Administradora de Centre: Anna Barragan Leiva <ad.ciencies.biociencies@uab.cat>

 

Gestor Acadèmic: Josep Maria Campuzano Puntí <JosepMaria.Campuzano@uab.cat>

 

Gestora Qualitat: Teresa Badia <qualitat.biociencies@uab.cat>

 

Secretari de Deganat: Àngel Rodríguez Torrubiano <dg.biociencies@uab.cat>