Equip de deganat


Degà: Jaume Farrés Vicén

Secretària i vicedegana de Mobilitat i Promoció: Mercè Martí Ripoll

Vicedegà de Programació Acadèmica i Qualitat: Francesc Barquinero Estruch

Vicedegà d’Economia i d'Infraestructura: Isidre Gibert González

Vicedegana d’Estudiants i Ocupabilitat: Mercè Martí Ripoll
  
Secretària de Deganat: Georgina Cabrerizo
 
Administradora de Centre: Anna Barragán

Gestor Acadèmic: Begoña Valle Valverde