Junta de Facultat

La Junta és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Està formada per 50 membres:

- El degà o degana, que la presideix
- Els membres de l'equip de govern de la Facultat
- L'administrador o administradora
- Una representació del personal acadèmic i del personal investigador en formació de cada departament
- Una representació dels estudiants de les diferents titulacions
- Una representació del PAS
- Una representació dels professors i professores no funcionaris i dels becaris i becàries en formació

La Junta de Facultat compta amb comissions delegades, que actuen com a òrgans assesors. Les comissions permanents de la Facultat són:

- La Comissió d'Ordenació Acadèmica
- La Comissió d'Economia i Serveis
- La Comissió de Relacions Institucionals