Comissió d'Economia i Serveis

Funcions:

  • Vetllar pel bon funcionament de la Biblioteca de Ciències Socials, els Serveis d'Informàtica Distribuïda i altres serveis de suport a la docència o la recerca adscrits a la Facultat.
  • Informar sobre el projecte de pressupost elaborat per l'equip de govern de la Facultat i l'administrador/a de centre.
  • Supervisar el manteniment dels locals i els equipaments assignats a la Facultat i tenir cura de la seva conservació i millora.
  • Demanar consultes a les persones que consideri més adients per tal de dur a terme les seves funcions.

Composició:

  • Presidenta (Vicedegana d'Economia i Serveis): Ana Mar Fernández
  • Gestora acadèmica: Laura Pont
  • Administradora de Centre: Eva Vila
  • Professorat: Enrico Mora
  • PTGAS: Rosa Sáez
  • Estudiants: Rosa Bernat, Natàlia Alcobé