L'alumnat

Consell d'Estudiants

Local B1-165  teléfon 93 581 2516

D'acord amb les "Normes del Consell d'Estudiants", aprovades per la Junta de Facultat el 4 de març de 2010, aquest òrgan té com a propòsit formular, recollir i transmetre propostes sobre el funcionament de la docència, participar en el sistema de garantia de la qualitat acadèmica, donar suport a les activitats de les associacions d'estudiants reconegudes per la Facultat i, finalment, gestionar el local i les cartelleres assignades als estudiants.

La composició del Consell d'estudiants és la següent:
- 12 persones delegades de curs: una per cada torn de primer (2), una per cada torn de segon i tercer curs de cada grau (8), i una per cada quart curs de cada titulació (2). Aquestes persones delegades seran elegides mitjançant votació durant el mes d'octubre de cada any.

- Els i les representants dels estudiants als òrgans de decisió de la UAB, actualment 15 a la Junta de Facultat i 4 al Claustre de la UAB. Excepcionalment, hi haurà un representant més per cada candidatura electoral col·lectiva que no hagi obtingut cap lloc a la Junta de Facultat.

- Un/a portaveu de cada associació reconeguda per la Facultat.

L'Edifici d'Estudiants -etc  és un espai de trobada, creació i producció, i participació. Per mitjà de diferents programes es dóna suport a les iniciatives i inquietuds dels membres de la comunitat universitària de la UAB.

- Gestió, promoció i dinamització cultural del Campus

- Foment de la participació i dinamització dels estudiants i col·lectius de la comunitat universitària de la UAB

- Assessorament psicopedagògic, orientació vocacional i programes de suport a l'estudi

L'Edifici disposa de locals per col·lectius, sala d'actes, un teatre, un cinema, una sala d'assaig, sales de reunió i una sala d'informàtica per a col·lectius.

Si teniu alguna iniciativa individual, una consulta pedagògica o sobre normatives, podeu posar-vos en contacte amb el programa de Suport a Projectes, amb la Unitat d'Assessorament Psicopedagògica o amb el Programa d'Assessorament a Estudiants.

Punt de Serveis de l'Edifici d'Estudiants (plaça Cívica)
93 581 1021
punt.serveis@uab.cat
etc.uab.cat

 

Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

És una organització d'estudiants assembleari on la participació és alternativa i busca millorar la qualitat de l'estudiantat en la Facultat. En els darrers anys ha canalitzat les seves decisions participant a les eleccions d'estudiants i intervenint, quan li ha semblat pertinent, en els òrgans de representació ordinaris del centre.

En el conjunt de la UAB les activitats de les diverses assemblees es coordinen a través de la Coordinadora d'Assemblees de Facultat (CAF) i amb la resta d'universitats a la Plataforma Mobilitzadora en defensa d'una Universitat Pública.

Les seves xarxes:

UNANIMUN

UNANIMUN - Associació d'Estudiants per les Relacions Internacionals i els Models de les Nacions Unides és un grup d'alumnes i antics alumnes de la UAB amb un interès comú: l'àmbit internacional des d'una visió multidisciplinar. Els nostres membres provenen majoritàriament de les Ciències Polítiques i Econòmiques, però també comptem amb la participació d'estudiants de Dret, Sociologia, Comunicació, Traducció... i en general, tothom que vulgui donar a la seva trajectòria acadèmica o professional una vessant internacional.

L'associació va nèixer en un principi com a organitzadora dins la UAB de les delegacions que, any rera any, assisteixen al Model de NNUU que organitza la universitat nordamericana de Harvard. Així, hem assistit ja a Sharm al-Sheikh, Edimburgh, Beijing i Puebla, així com les participacions al model català, el C'MUN que organitza l'Associació Espanyola de les NNUU (AENU). Més enllà dels simulacres, UNANIMUN ha anat ampliant horitzonts dins el món universitari i ara podem dir que comptem ja amb un calendari d'activitats prou variat i atractiu.

Si voleu conéixer més sobre nosaltres, no dubteu en contactar-nos:

unanimun@uab.cat

www.unanimun.blogspot.com