Equip de deganat

.

Degana
Laura Feliu Martínez
93 581 1338

Secretari i Coordinador del SGIQ
Àlex Casademunt Montfort
93 581 2431

Vicedegà d'Ordenació Acadèmica
Agustí Bosch Gardella
93 581 2434

Coordinadora de titulacions i Coordinadora del Grau de Sociologia i dels dobles graus: Estadística Aplicada + Sociologia i Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia
Olga Serradell i Pumareda
93 581 2447

Coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble Grau de Ciència Política i Gestió Pública + Dret
Guillem Rico Camps
93 581 4633

Coordinador del Grau de Relacions Internacionals
Oriol Costa Fernández
93 581 1726

Coordinadora de Màsters
Pilar Carrasquer Oto
93 581 2432

Vicedegana de TFG i de Professionalització
Maria del Mar Griera Llonch
93 581 2446

Vicedegà d'Intercanvis i de Relacions Institucionals
Francesc Serra i Massansalvador
93 581 2161

Coordinadora d'Economia i Serveis
Roser Nicolau Nos
93 581 1815

Secretaria del Deganat
Núria Font Castanys
Telèfon: 93 581 1338
Correu electrònic: dg.politiques.sociologia@uab.cat

Segons l'article 102 dels Estatuts de la UAB, són competències del Degà o la Degana:

a) Representar la Facultat.

b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat i, en especial, l'organització de les activitats docents.

c) Dirigir els serveis de la Facultat i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.

d) Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre els departaments i els serveis de la Facultat, i organitzar l'execució de les partides pressupostàries corresponents.

e) Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la Facultat, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.

f) Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels vicedegans o vicedeganes i del secretari o secretària de la Facultat, i també dels coordinadors o coordinadores d'estudis de cada titulació.

g) Convocar i presidir la Junta de Facultat i executar-ne els acords.

h) Vetllar perquè els membres de la Facultat compleixin els seus deures i gaudeixin dels seus drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin.

i) Resoldre els expedients de convalidació a proposta del coordinador o coordinadora de la titulació corresponent.

j) Assumir qualsevol altra competència establerta en els Estatuts i en les seves normes de desenvolupament, les competències que li siguin delegades pel rector o la rectora i les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la Facultat o departaments.

El Degà o la Degana compta amb l'assistència dels vicedegans i vicedeganes per a desenvolupar millor les seves funcions. Aquests, conjuntament amb el secretari o secretària i els i coordinadores d'estudis, formen l'equip de deganat.