Equip de deganat

.

Degana
Olga Serradell Pumareda

Secretari i Coordinador del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
Francesc Muñoz Pradas

Vicedegà d'Ordenació Acadèmica
Oriol Costa Fernández

Coordinador del Grau de Sociologia i dels dobles graus: Estadística Aplicada + Sociologia i Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia
Josep Lluís Espluga Trenc

Coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble Grau de Ciència Política i Gestió Pública + Dret
Guillem Rico Camps

Coordinador del Grau de Relacions Internacionals i Vicedegà d'Intercanvis i Relacions Institucionals
Francesc Serra i Massansalvador

Coordinador de Màsters
Oriol Barranco Font (Pilar Carrasquer en funcions)

Vicedegana de TFG, Professionalització i Comunicació
Dafne Muntanyola Saura

 

Vicedegana d'Economia i Serveis
Ana Mar Fernández Pasarín

 

Secretaria del Deganat
Elisabet Rodríguez Domingo
Telèfon: 93 581 1338 / +34 689 638 312
Correu electrònic: dg.politiques.sociologia@uab.cat

 

Segons l'article 102 dels Estatuts de la UAB, són competències del Degà o la Degana:

a) Representar la Facultat.

b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat i, en especial, l'organització de les activitats docents.

c) Dirigir els serveis de la Facultat i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.

d) Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre els departaments i els serveis de la Facultat, i organitzar l'execució de les partides pressupostàries corresponents.

e) Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la Facultat, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.

f) Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels vicedegans o vicedeganes i del secretari o secretària de la Facultat, i també dels coordinadors o coordinadores d'estudis de cada titulació.

g) Convocar i presidir la Junta de Facultat i executar-ne els acords.

h) Vetllar perquè els membres de la Facultat compleixin els seus deures i gaudeixin dels seus drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin.

i) Resoldre els expedients de convalidació a proposta del coordinador o coordinadora de la titulació corresponent.

j) Assumir qualsevol altra competència establerta en els Estatuts i en les seves normes de desenvolupament, les competències que li siguin delegades pel rector o la rectora i les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la Facultat o departaments.

El Degà o la Degana compta amb l'assistència dels vicedegans i vicedeganes per a desenvolupar millor les seves funcions. Aquests, conjuntament amb el secretari o secretària i els i coordinadores d'estudis, formen l'equip de deganat.