Comissió de Màsters

Funcions: 

 • Debatre la creació de nous estudis de màster o l’extinció d’estudis existents. En cas de delegació de la Junta de Facultat, elevar aquesta proposta a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat.
 • Aprovar la proposta de memòria corresponent al títol que es proposa.
 • Vetllar pel seguiment, la millora contínua i l’acreditació dels estudis de màster adscrits al centre.
 • Aprovar els informes de seguiment elaborats pels coordinadors/ores dels estudis de màster adscrits al centre i elaborar l’informe de seguiment del centre. 
 • Proposar a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat, i com a resultat del procés de seguiment, modificacions dels estudis de màster, en cas de delegació de la Junta de Facultat.
 • Ratificar, si escau, les propostes de selecció i prelació de candidats. 
 • Autoritzar, si escau, la menció en els títols de màster UAB de la col·laboració d’institucions de prestigi alienes a la UAB, i demanar a la institució un informe a aquest efecte. 
 • Altres atribucions delegades per la Junta de Facultat.

Composició:

 • Coordinador de Programes de Màster: Oriol Barranco
 • Gestora Acadèmica: Laura Pont
 • Coordinador Màster Ciència Política: Enrique Hernández
 • Coordinadora Màster Gestió Pública: Ixchel Pérez
 • Coordinador Màster Política Social, Treball i Benestar: Joan Miquel Verd
 • Coordinador Màster Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament: Eduard Soler
 • Coordinadors Màster Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global: Xavier Bonal i Antoni Verger