Comissió de Màsters

Funcions: 

  • Debatre la creació de nous estudis de màster o l’extinció d’estudis existents. En cas de delegació de la Junta de Facultat, elevar aquesta proposta a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat.
  • Aprovar la proposta de memòria corresponent al títol que es proposa.
  • Vetllar pel seguiment, la millora contínua i l’acreditació dels estudis de màster adscrits al centre.
  • Aprovar els informes de seguiment elaborats pels coordinadors/ores dels estudis de màster adscrits al centre i elaborar l’informe de seguiment del centre. 
  • Proposar a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau de la Universitat, i com a resultat del procés de seguiment, modificacions dels estudis de màster, en cas de delegació de la Junta de Facultat.
  • Ratificar, si escau, les propostes de selecció i prelació de candidats. 
  • Autoritzar, si escau, la menció en els títols de màster UAB de la col·laboració d’institucions de prestigi alienes a la UAB, i demanar a la institució un informe a aquest efecte. 
  • Altres atribucions delegades per la Junta de Facultat.

Composició:

  • Coordinadora de Programes de Màster: Oriol Barranco
  • Gestor/a Acadèmico/a: Laura Pont
  • Coordinador Màster Ciència Política: Enrique Hernández
  • Coordinador Màster Gestió Pública: Raquel Gallego
  • Coordinador Màster Política Social, Treball i Benestar: Joan Miquel Verd
  • Coordinador Màster Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament: Rafael Grasa
  • Coordinador Màster Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global: Xavier Bonal i Antoni Verger