Comissió d'Ordenació Acadèmica

Funcions:

 • Elaborar propostes per millorar la qualitat de la docència i, si s'escau, trametre-les a la Junta de Facultat.
 • Supervisar la coordinació de cada curs, d'acord amb els programes i orientacions de les matèries del Pla d'estudis.
 • Elaborar les propostes de convalidacions de les assignatures de la Facultat.
 • Informar la Junta de Facultat de la proposta de Pla docent.
 • Demanar consultes a les persones que consideri més adients per tal de dur a terme les seves funcions.
 • Totes les funcions de caràcter acadèmic que li atorgui la Junta de Facultat.

Composició:

 • President (Vicedegà d'Ordenació Acadèmica): Oriol Costa 
 • Coordinador de titulació: Josep Lluís Espluga
 • Administradora de centre: Eva Vila 
 • Gestora Acadèmica: Laura Pont
 • Professorat Sociologia: Sònia Parella
 • Professorat Ciència Política i Dret Públic: Margarita León
 • Professorat Relacions Internacionals: Juan Pablo Soriano
 • Professorat Economia Aplicada: Miquel-Àngel Garcia
 • Estudiants: Ona Farré, Álvaro Ortega, Anna Farré, Gina Picart