Junta de Facultat

Junta de Facultat

D'acord amb l'article 85 dels Estatuts de la UAB, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està composta de representants del personal acadèmic, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen a la Facultat 

Les principals competències de la Junta de Facultat son: elaborar i aprovar el Reglament de la Facultat, convocar les eleccions a degà o degana, elegir el degà o degana i revocar-lo, vetllar per l'execució de les polítiques d'actuació de la Facultat, aprovar el pla docent i vetllar per l'organització de la docència, elaborar els projectes de plans d'estudis, aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes, proposar el nomenament de doctors honoris causa, crear comissions, a més de les permanents establertes en aquest reglament. Article 9.

Membres Junta de Facultat (desembre 2020)

Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

Article 15 del Reglament: permet agilitar els assumptes de tràmit i es reuneix dues vegades per semestre.

Comissió d'Afers Acadèmics

Article 16 del Reglament: la Comissió d'Àfers Acadèmcis és l'encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència, l'ordenació acadèmica i els estudis.

La Comissió d'Economia i Serveis 

Article 17 del Reglament:la Comissió d'Economia i Serveis és l'encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l'activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d'acordar o resoldre les qüestions que s'estableixen a continuació:

La Comissió de Màsters
La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.
 

La Comissió d'Igualtat

La Comissió de Qualitat

Les comissions d’anàlisi i/o d’assessorament