Junta de Facultat

Junta de Facultat

D'acord amb l'article 85 dels Estatuts de la UAB, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està composta de representants del personal acadèmic, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen a la Facultat 

1. Competències de la Junta de Facultat (article 9 del Reglament de la Facultat)

a) Elaborar i aprovar el Reglament de la Facultat.

b) Convocar les eleccions a degà o degana.

c) Elegir el degà o degana i revocar-lo.

d) Vetllar per l’execució de les polítiques d’actuació de la Facultat.

e) Aprovar el pla docent i vetllar per l’organització de la docència.

f) Elaborar els projectes de plans d’estudis.

g) Participar en l’elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de les titulacions existents.

h) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l’aplicació d’aquest pressupost al final de cada exercici.

i) Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i de l’adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la facultat.

j) Establir mecanismes específics de seguiment de la qualitat de la docència a la facultat, l’execució dels quals correspon a les comissions permanents.

k) Resoldre, a proposta dels coordinadors/-es d’estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l’adjudicació de docència d’assignatures.

l) Proposar el nomenament de doctors i doctors honoris causa.

m) Crear comissions, a més de les permanents establertes en aquest reglament.

n) Aprovar que es dugui a terme una consulta general, no vinculant, a tots els membres de la comunitat universitària de la facultat sobre els aspectes que consideri adients en l’àmbit de les seves competències.

o) Aprovar la proposta de creació de seccions.

p) Qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts de la UAB i la resta de normes aplicables.

2. Comissions permanents de la Junta de Facultat

3. Membres de la Junta de Facultat (gener 2023)

Membres de la Junta de Facultat (març 2024)